close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POSTĘPOWANIE SĄDOWE

 • Czy zagraniczny sąd uprawniony jest do orzekania w sprawach rodzinnych obywateli polskich? (Podstawa prawna. W jakim przypadku?) Czy postanowienie wydane w za granicą obowiązuje w Polsce?

  Obowiązuje zasada uznania właściwości sądów miejsca zamieszkania dziecka – w praktyce oznacza to, że niemieckich sądy i urzędy są co do zasady właściwe w sprawach rodzinnych obywateli polskich, zamieszkałych na terytorium Niemiec.  Właściwość sądów w takich przypadkach wynika z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia sądy państwa członkowskiego są właściwe do orzekania w sprawach odnoszących się do odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, które ma miejsce zamieszkania w tymże państwie członkowskim w czasie, w którym zostało wytoczone powództwo.

   

  Czy możliwe jest, by w sprawie orzekał sąd polski?

   

  Jak przebiega postępowanie sądowe?

  Postępowanie prowadzone jest w trybie nieprocesowym na podstawie ustawy z 17.12.2008 r. o postępowaniu w sprawach rodzinnych i nieprocesowych oraz w bardzo ograniczonym zakresie na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach cywilnych (ZPO), zaś generalną podstawę materialnoprawną stanowią uregulowania niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), księga czwarta – par. 1297 – 1921.

  Sądem właściwym w pierwszej instancji jest sąd rejonowy (Amtsgericht), w drugiej instancji – Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht).

  Postępowanie sądowe może zostać wszczęte na wniosek lub z urzędu. Kwestie związane z ustaleniem stanu faktycznego oraz zebraniem materiału dowodowego spoczywają na sądzie, który z urzędu dąży do ustalenia wszelkich okoliczności sprawy. Posiedzenia sądu odbywają się z wyłączeniem jawności. Sąd jest zobowiązany do udzielania uczestnikom postępowania wskazówek prawnych oraz dążenia do polubownego załatwienia sprawy pomiędzy rodzicami, np. sąd może skierować rodziców do mediacji.

  Sąd jest zobowiązany przesłuchać uczestników postępowania, między innymi rodziców, a także dziecko (z reguły powyżej trzeciego roku życia). 

  Sprawa kończy się wydaniem postanowienia, które jest wykonalne z chwilą ogłoszenia, co oznacza, że nawet w przypadku złożenia środka odwoławczego orzeczenie podlega wykonaniu - albo dobrowolnemu przez zobowiązanego, albo przy udziale komornika.

   

  Jakie mam prawa w trakcie postępowania? Czy przysługuje mi bezpłatna pomoc adwokata i tłumacz?

  W postępowaniu nie obowiązuje tzw. przymus adwokacki, wnioskodawca, czy uczestnicy postępowania nie muszą być reprezentowani przez adwokata.  Jeśli osoba zainteresowana chce samodzielnie występować przed sądem, może skorzystać z działającej przy sądzie sądowej poradni pomocy prawnej, która świadczy pomoc przy składaniu wniosków w trakcie postępowania. Jeśli jednak strona chce skorzystać z pomocy adwokata, ale nie posiada wystarczających środków finansowych istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu rejonowego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do bezpłatnej porady prawnej (Beratungshilfeschein). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach oraz wskazać okoliczności uzasadniające konieczność uzyskania porady i zwolnienia z kosztów. W rezultacie można uzyskać zaświadczenie uprawniające do jednorazowej porady prawnej, z której można skorzystać u dowolnego adwokata za dopłatą w wysokości 10 EUR.

  W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, strona, która nie posiada środków finansowych na prowadzenie postępowania, składa do sądu właściwego do rozpoznania sprawy rodzinnej wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania oraz przydzielenie adwokata z urzędu, przedkładając dokumenty poświadczające stan majątkowy i dochodowy. Sąd wydaje orzeczenie w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zwolnienia z kosztów sądowych i przydzielania adwokata z urzędu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: