close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DZIECKO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

 • Czy dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej na stałe?

  Długość pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zależy od rodzaju opieki ustanowionej przez sąd:

  • opieka w pełnym wymiarze na czas określony (Kurzzeit-Pflegekinder - befristete Vollzeitpflege) – dziecko pozostaje pod opieką rodziny zastępczej od 3 do 6 miesięcy,
  • opieka w pełnym wymiarze na czas nieokreślony (unbefristete Vollzeitpflege) - dziecko pozostaje pod opieką  rodziny zastępczej do 18 roku życia.

  Co to jest plan pomocowy?

  Urząd ds. Młodzieży zobowiązany jest statutowo do samodzielnego wyjaśnienia okoliczności konkretnego przypadku, samodzielnej oceny skali zagrożenia oraz dążenia do rozwiązania problemów w ramach planu pomocy rodzinie, który zostaje ustalony. Urząd ds. Młodzieży zazwyczaj wdraża we współpracy z rodziną działania zmierzające do poprawy sytuacji, udzielając przy tym rodzinom szeroko pojętej pomocy. W razie braku porozumienia z rodzicami, braku możliwości ustalenia stanu faktycznego względnie nieskuteczności planu pomocowego, Urząd ds. Młodzieży zobowiązany jest do skierowania sprawy do sądu.

   

  Czy mogę kontaktować się z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej?  

  Prawo do  kontaktu  dziecka z rodzicami uregulowane  jest w niemieckim kodeksie cywilnym  w księdze 4,  prawo rodzinne §§ 1684-1697a (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB Buch 4. Familienrecht)  oraz w kodeksie postępowania rodzinnego i  sądownictwa nieprocesowego §§151 (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Powyższe  przepisy znajdują zastosowanie również w przypadku ustanowienia kontaktu dziecka z rodzicami, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy wykonywanie tej władzy im ograniczono. Sąd rodzinny w orzeczeniu określa zakres oraz formy kontaktu biorąc  pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.  Sąd może ustanowić miedzy innymi: bezpośrednie kontakty dziecka z rodzicem,  kontakty  osobiste pod nadzorem pracowników Urzędu  ds. Młodzieży lub kontakty telefoniczne.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: