close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DZIAŁANIA KONSULA

 • Zakres i forma pomocy konsularnej

   

  Pomoc konsularna w zakresie spraw związanych z ograniczeniem lub pozbawieniem obywateli władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez sąd oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez Urząd ds. Młodzieży  przybiera najczęściej następujące formy:

   

  • Urzędy konsularne szczegółowo informują osobę zwracającą się o pomoc o prawie obowiązującym w Niemczech, w tym w zależności od okoliczności, o ogólnych zasadach prowadzenia postępowania sądowego w sądach rodzinnych,  podstawach prawnych działania Urzędu ds. Młodzieży, ich roli w postępowaniach oraz możliwościach składania środków odwoławczych od rozstrzygnięć w sprawach rodzinnych.

    

  • Zainteresowane osoby informowane są o możliwościach świadczenia pomocy konsularnej przez urzędy konsularne, jej charakterze oraz granicach, w tym o fakcie, iż działania urzędnika konsularnego nie mogą zastępować profesjonalnej obsługi prawnej- urzędnik konsularny nie może występować w charakterze pełnomocnika procesowego.

   

   

  • Urzędy konsularne ułatwiają zainteresowanym nawiązanie kontaktu
   z polskojęzycznym adwokatem – udostępniają listę adwokatów, udzielają pomocy
   w znalezieniu wsparcia polskojęzycznego psychologa. Konsulaty nie mają jednak możliwości finansowania obsługi adwokatów lub innych kosztów sądowych.

    

  • Urzędy konsularne szczegółowo zapoznają się z okolicznościami każdego przypadku, w razie potrzeby urzędnicy konsularni nawiązują kontakt z zaangażowanymi
   w sprawę instytucjami, monitorują jej przebieg w urzędach niemieckich poprzez wysyłanie zapytań oraz, w zależności od potrzeby i okoliczności przypadku, poprzez udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach sądu rodzinnego.

   

  • W przypadku  stwierdzenia naruszenia prawa – urzędy konsularne interweniują
   w Urzędach ds. Młodzieży i innych organach państwa przyjmującego. Interwencje dotyczą sytuacji gdy obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka.

   

   

   

  Urzędnicy konsularni zobowiązani są do działania w ramach określanych przez prawo polskie, prawo państwa przyjmującego i prawo międzynarodowe oraz zwyczajowe. Wskazane ramy prawne implikują działanie wg. określonych zasad.

   

  Polskie urzędy konsularne reagują na każdą prośbę obywateli polskich o pomoc w tego rodzaju sprawach. W pierwszej kolejności urząd dąży do zapoznania się ze wszystkimi okolicznościami sprawy. W tym celu wysłuchuje rodziców, zapoznaje się z wszelkimi dostępnymi dokumentami, w tym w szczególności orzeczeniami sądowymi, opiniami biegłych oraz korespondencją urzędową. W razie potrzeby zwraca się do właściwych organów administracji o przedstawienie stanowiska w sprawie. Działanie urzędu konsularnego zmierza w pierwszej linii do dokładnego ustalenia stanu faktycznego danej sprawy. W zależności od poczynionych ustaleń Konsul podejmuje decyzję o konieczności podjęcia ww. działań.

   

  Przy udzielaniu pomocy konsularnej bierze się pod uwagę między innymi następujące elementy dot. sprawy:

   

  • Obywatelstwo wnioskodawców. Możliwości działania urzędników konsularnych podlegają ograniczeniom w przypadku gdy obywatel polski posiada równocześnie obywatelstwo państwa przyjmującego. Zgodnie bowiem z ogólnie przyjętymi zasadami prawa międzynarodowego państwo nie może wykonywać opieki dyplomatycznej lub konsularnej na rzecz jednego ze swych obywateli w stosunku do państwa, którego tenże jest również obywatelem. W związku z powyższym polscy konsulowie podejmując działania na rzecz obywateli polskich zobowiązani są brać pod uwagę ograniczenia wynikające z faktu posiadania przez zainteresowane osoby obywatelstwa kraju przyjmującego.

    

  • Obowiązek ochrony dobra dziecka w obliczu zagrożenia wynikającego z niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.  Urzędnicy konsularni działają w celu ochrony praw obywateli polskich, czyli zarówno rodziców jak i dzieci.

   

   

  • Ochrony prawa rodzica do wykonywania władzy rodzicielskiej – w kontekście przeciwdziałania naruszeniu praw obywateli polskich w kraju przyjmującym. Konsulowie dokonują oceny zgodności z prawem działań podejmowanych przez organy administracji publicznej kraju przyjmującego. W przypadku stwierdzenia naruszenia podejmują interwencję. Interwencje dotyczą sytuacji gdy obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka.

    

  • Uznanie właściwości sądów miejsca zamieszkania dziecka – w praktyce oznacza to, że niemieckich sądy i urzędu są co do zasady właściwe w sprawach rodzinnych obywateli polskich, zamieszkałych na terenie Niemiec.  Właściwość sądów w takich przypadkach wynika z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia sądy państwa członkowskiego są właściwe do orzekania w sprawach odnoszących się do odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, które ma miejsce zamieszkania w tymże państwie członkowskim w czasie, w którym zostało wytoczone powództwo.

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: