close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • CO ROBIĆ, GDY ZGINIE LUB ZOSTANIE SKRADZIONY DOWÓD OSOBISTY

  Ambasada RP w Belgradzie zawiadamia, że obowiązują następujące przepisy dot. dowodów osobistych: ustawa z dnia 06 .08. 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

   

  Zgodnie z przepisami,  w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul:

  - przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

  - gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.

   

  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

  Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej polskiej placówce konsularnej osobiście lub w formie pisemnej - za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który jest dostępny w konsulacie oraz na stronie internetowej Ambasady w zakładce Informacje Konsularne, Informacje dla podróżujących.

   

  ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO

  Konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne.

  Po dokonaniu weryfikacji, posiadaczowi dowodu osobistego konsul wydaje nieodpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

  W przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę.

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

   

  PRZYJMOWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH I POWIADOMIENIE ORGANÓW GMIN

  Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub po dniu przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, konsul przesyła  wystawcy dokumentu zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dokumentu w najbliższym możliwym terminie.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

   

   

  CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY PASZPORTU

  Osoba, która utraciła paszport (paszport tymczasowy) jest obowiązana niezwłocznie  zawiadomić o tym organ paszportowy - za granicą organem paszportowym jest konsul. Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, iż dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu. Konsul w pierwszej kolejności ustala tożsamość osoby składającej zawiadomienie, następnie niezwłocznie wprowadza do ewidencji paszportowej informację, iż paszport tej osoby utracił ważność z dniem złożenia zawiadomienia konsulowi w tej sprawie. Tę informację konsul niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

  Uwaga: jeśli osoba odnajdzie paszport, którego utratę zgłosiła w konsulacie, powinna niezwłocznie ten dokument przekazać do organu paszportowego.

   

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  UTRATA  PRAWA  JAZDY  WYDANEGO  W  POLSCE

  Nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy u konsula w Belgradzie. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego odpowiednikiem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: