close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Wizy – informacje ogólne

  Visa information

   

  Dane teleadresowe urzędu:

  Ambasada RP w Belgradzie

  ul. Kneza Milosa 38

  11000 Beograd

  tel.: +381 11 2065315

  e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Przyjmowanie wniosków wyłącznie w konsulacie, wniosek należy złożyć osobiście, w terminie podanym podczas rejestracji wniosku w systemie e-konsulat. Wydział Konsularny jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 10-12, paszporty z wizami są wydawane w godzinach 15-16. Informacja wizowa: tel.: +381 11 2065315.

   

  WYMAGANIA WIZOWE: turystyka, odwiedziny, działalność gospodarcza

  VISA REQUIREMENTS tourism,  private or family visitbusiness

  (registration of the visa application: on the website www.e-konsulat.gov.pl

   

  please click here to get more information)

   

  SIMPLIFIED VISA PROCEDURE  for a family member of EU citizen

   

  Prawo osób do informacji o danych przetwarzanych w Systemie Informacji Wizowej VIS - http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

  The right for data subject in Visa Information Sistem to information - http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

   

   

   

  SKŁADANIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Belgradzie rozpatruje wniosek wizowy po uprzedniej jego rejestracji w systemie  e-konsulat, pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl/. Rejestracja jest bezpłatna.

   

  Obywatele Republiki Serbii posiadający ważny paszport biometryczny mogą, na podstawie umowy dwustronnej pomiędzy UE i Serbią, podróżować do krajów strefy Schengen w zasadzie bez wiz. Pobyt nie może przekraczać 90 dni w ciągu sześciu miesięcy. O wizę Schengen powinni się starać wyłącznie obywatele Republiki Serbii posiadający paszport wydany przez Zarząd Koordynacji (Koordinaciona uprava)

  Informujemy, iż dwustronne umowy o ułatwieniach wizowych stosuje się również wobec następujących państw:

  - Federacja Rosyjska, Ukraina, Gruzja, Mołdowa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia.

   

  Instrukcja rejestracji wniosków wizowych:

  Po zapoznaniu się z zasadami przyznawania wiz należy otworzyć stronę http://www.e-konsulat.gov.pl/.

  W zakładce po prawej stronie na górze należy wybrać wersję językową.

  W menu Wiza należy wybrać opcję Wiza Schengen - zarejestruj formularz lub Wiza krajowa - zarejestruj  formularz. Otworzy się formularz rezerwacji terminu wizyty w placówce.

  Po zarezerwowaniu terminu otworzy się formularz wniosku wizowego. Formularz należy wypełnić w ciągu maks. 60 minut. Należy po kolei wypełnić wszystkie pola. Opisy pól niewypełnionych lub zawierających błędy zmienią barwę z czarnej na czerwoną a system nie pozwoli zaakceptować wniosku.

  Po zakończeniu wypełniania należy zaakceptować wprowadzone dane wciskając przycisk Dalej

  W celu dokonania ewentualnych poprawek należy wcisnąć przycisk Popraw. Jeśli dane są poprawne należy wcisnąć przycisk Wydrukuj.

  Po wyświetleniu się komunikatu z numerem referencyjnym należy wcisnąć przycisk Pobierz.

  Następnie należy wydrukować wypełniony dokument i po dołączeniu dokumentów uzupełniających udać się do konsulatu w zarezerwowanym terminie, wskazanym na ostatniej stronie wniosku.

   

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA

  dla członków rodziny obywatela Unii Europejskiej (UE)

  SIMPLIFIED VISA PROCEDURE  for a family member of EU citizen

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców podróżujących do państwa członkowskiego (lub przebywają już w tym państwie),  będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE.

   

  1. Za obywatela UE uważa się obywatela państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2.    Członkami rodziny obywatela UE są:

  •        współmałżonek,
  •        dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  •        rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3.    W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       paszport, ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia strefy Schengen, wraz z dokumentem potwierdzającym legalność pobytu w Serbii w okresie co najmniej 3 miesiące po ww. dacie,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE),

  •       dowód wykupienia polisy ubezpieczenia podróżno-zdrowotnego, pokrywającego koszty leczenia na terenie państw Schengen oraz koszty powrotu do kraju w przypadku konieczności skorzystania z medycznego środka transportu do wysokości 30 000,- Euro.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. 

   

                 4.    Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  •       wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  •       pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   5.       Podstawy prawne:

   •       ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  •       ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  •       ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).


  [1] Ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

   

  Wizy Schengen: 

  Od 5 kwietnia 2010 r. zasady wydawania wiz Schengen reguluje Wspólnotowy Kodeks Wizowy http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=PL, ponadto umowa dwustronna o ułatwieniach wizowych pomiędzy UE i Serbią https://www.msz.gov.pl/resource/fcee70c2-876e-46a7-8259-ba1ff2f7a64e:JCR oraz zharmonizowana lista dokumentów stosowana przez konsulaty państw Schengen działające w Serbii kliknij tu.

   

  O wydanie wizy może ubiegać się każda osoba zamierzająca odbyć tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie nieprzekraczającym 90 dni w okresie sześciomiesięcznym. Opłaty są pobierane w walucie Euro.

  Decyzja w sprawie wniosku (art. 23 WKW)

  1. Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny /.../

  2. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.

  3. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  Państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w jego sprawie (art. 5 WKW)

  1. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  b) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

  c) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  2. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub

  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  3. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

  Właściwość w zakresie wydawania wiz obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium państwa członkowskiego (art. 7 WKW)

  Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego i którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o wizę w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2.

   

  Rodzaje wiz Schengen: 

  wiza jednolita C - ważna na terytorium wszystkich Państw Członkowskich UE

  wiza tranzytowa lotniskowa A

  wiza o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

   

  Od dnia 25 września 2014 r. wnioskujący o wizę Schengen w konsulacie w Belgradzie zobowiązani są do złożenia odcisków palców w celu ich wprowadzenia do systemu VIS lub uaktualnienia.

   

  Wizy krajowe D (tylko osoby posiadające prawo stałego pobytu w Serbii)

  Najczęściej wykazywane cele pobytu w Polsce:

  - w celu wykonywania pracy,

  - w celu studiowania

  - w celu wizyty u rodziny lub przyjaciół.

   

  Wizy długoterminowe D upoważniają ich posiadaczy do poruszania się po terytorium Polski w okresie ważności wizy i po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie sześciu miesięcy.

   

   

  Tryb składania wniosków o wizy Schengen i krajowe

  1. Osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek w systemie e-konsulat www.e-konsulat.gov.pl
  2. Nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekuna  prawnego, wymagana jest pisemna zgoda drugiego z rodziców lub potwierdzona informacja o samodzielnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej.
  3. Jeżeli nieletni nie podróżuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi - obowiązkowa jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego.
  4. Złożenie wniosku z wraz z kompletem dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania wizy.
  5. Należy załączyć kopię pierwszej strony paszportu i kopie wydanych zezwoleń na pobyt w Serbii oraz wydanych wiz Schengen lub krajowych polskich.
  6. Dokumenty uzupełniające powinny być przedstawione w oryginale, jeżeli dokument nie może być pozostawiony w konsulacie, należy załączyć kopię.
  7. Dokumenty dołączone do wniosku nie są zwracane aplikującym. Nie dotyczy to tych dokumentów, których  oryginały nie mogą być wydane po raz kolejny (np. świadectwa, dyplomy, umowy najmu lokali).
  8.  Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, serbski  lub angielski.
  9. Złożenie wniosku potwierdzane jest w dokumencie podróży stosowną pieczęcią określającą datę złożenia wniosku i rodzaj wizy.
  10. Cel wjazdu i pobytu cudzoziemca musi być zgodny z deklarowanym.
  11. Konsul może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

   

  Dokumenty:

  - wniosek wizowy wypełniony łacińskimi literami, zarejestrowany i wydrukowany w systemie e-konsulat,  opatrzony datą i własnoręcznie  podpisany przez aplikującego. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  - dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium RP/Schengen, zawierający co najmniej dwie strony wolne i wydany w ciągu ostatnich 10 lat,

  - dokument potwierdzający legalność pobytu w Serbii, ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium RP/Schengen,

  - jedno kolorowe zdjęcie biometryczne wykonane na białym tle, z odkrytą głową, en face o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm ,

  - międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne obejmujące wszystkie kraje Schengen; minimalna kwota
  ubezpieczenia 30 000 euro, powinna pokrywać koszty mogące wyniknąć z konieczności powrotu z
  powodów medycznych, z potrzeby udzielenia pilnej pomocy medycznej, nagłego leczenia szpitalnego lub śmierci (posiadacze paszportów dyplomatycznych są zwolnieni z obowiązku posiadania międzynarodowego ubezpieczenie zdrowotnego)

   

  Cudzoziemcy przebywający w Serbii czasowo powinni  uzasadnić potrzebę ubiegania się o wizę przed konsulem w Belgradzie.

   

  Dokumenty uzupełniające:

  Dokumenty powinny jednoznacznie potwierdzać deklarowany cel wjazdu, zakwaterowanie, posiadanie środków na wjazd, pobyt i wyjazd oraz potwierdzać gotowość opuszczenia terytorium RP /Schengen po wygaśnięciu terminu ważności.

   

  - dokumenty potwierdzające cel podróży

  - dokumenty dotyczące zakwaterowania (potwierdzona rezerwacja hotelu lub kwatery) lub dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów zakwaterowania

  - dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu (wyciąg z konta bankowego oraz dokumenty potwierdzające otrzymywanie płacy z 3 ostatnich miesięcy),

  - rezerwacja biletu (w obie strony),

  - dokumenty potwierdzające aktualną sytuację społeczno-zawodową np. zaświadczenie z pracy, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego, zaświadczenie o udzielonym urlopie, karta zawodowa, zaświadczenie ze szkoły o odbywaniu nauki, karta studencka/indeks  itp.

   

  w przypadku podróży biznesowych - dodatkowo:

  - zaproszenie  do udziału w spotkaniach handlowych/biznesowych, targach, konferencjach (w oryginale), wystawione przez polską firmę lub instytucję  (potwierdzenie celu podróży cudzoziemca, okresu pobytu, ewentualnego pokrycia kosztów),

  - dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą firmy zapraszającej, z danymi osób zarządzających,

  - dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby w Serbii i okres planowanego pobytu w Polsce, podpisane przez szefa firmy, dokumenty potwierdzające istniejące relacje handlowe lub zawodowe np. kontrakty, faktury, korespondencja, bilety wstępu na targi, kongresy;

   

  w przypadku podróży w celu nauki, studiów  lub szkolenia - dodatkowo:

  - poświadczenie przyjęcia na studia lub kontynuacji nauki, wystawione przez polską szkołę lub uczelnię, wystawione na odpowiednim formularzu, którym dysponuje szkoła + dowód opłacenia czesnego względnie innych kosztów wymaganych przez szkołę;

  - poświadczenie dotyczące zapewnienia miejsca w domu studenckim lub kwaterze, wraz z dowodem opłacenia kosztów zamieszkania, względnie umowa wynajmu kwatery lub mieszkania i dowód posiadania środków na opłacenie przedmiotu umowy;

  - potwierdzenie posiadania środków na utrzymanie (na rachunku bankowym lub w gotówce, lub w postaci listu sponsorskiego) w wysokości co najmniej 700 zł (160 Euro)/miesiąc;

  - potwierdzenie posiadania środków na powrót do kraju stałego zamieszkania w wysokości 2500 zł (ok. 580 Euro);

  - poświadczenie zapisu na kursy zawodowe lub teoretyczne prowadzone w instytucjach szkoleniowych w ramach kształcenia podstawowego i kierunkowego (np. kursy językowe uprawniające do podjęcia  studiów),

  - legitymacje studenckie lub zaświadczenia o planowanych kursach,

  - świadectwo maturalne, przetłumaczone na język polski lub angielski.

  UWAGA: Rozpatrywanie wniosku o wizę w celu jak powyżej trwa 15 dni.

   

   

  w przypadku wyjazdów turystycznych lub prywatnych - dodatkowo:

  - dokumenty dot. zakwaterowania (rezerwacja hotelu)

  - zaproszenie wystawione przez osobę prywatną, zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim

  - plan podróży, wykazanie ogólnej znajomości celu podróży,

  - dokument od firmy organizującej podróż lub zakwaterowanie,

  - w przypadku tranzytu: wiza lub pozwolenie na wjazd do państwa trzeciego, będącego celem podróży; bilet na dalszą podróż,

  - środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów podczas pobytu w strefie państw Schengen.

   

   w przypadku podróży w celach zdrowotnych - dodatkowo:

  - dokument  wystawiony przez instytucję medyczną poświadczający konieczność objęcia danej osoby  opieką medyczną,

  - dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia.

   

  w przypadku wyjazdu współmałżonka obywatela polskiego  - dodatkowo:

   - polski odpis aktu małżeństwa, wydany nie wcześniej, niż przed 3 miesięcami,

  - zaproszenie od współmałżonka lub członka jego rodziny, złożone przed konsulem lub potwierdzone notarialnie (w przypadku braku zaproszenie potwierdzonego przez Wojewodę),

   

  w przypadku wyjazdów do pracy:

  - zezwolenie wojewody właściwego ze względu na planowane miejsce podjęcia pracy przez cudzoziemca,

  - umowa o pracę (jeżeli jest podpisana)  lub deklaracja właściciela firmy znajdującej się na terenie RP, planującego zatrudnić cudzoziemca

  - dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji (np. dyplomy, kursy, staż pracy)

   

  Opłata wizowa wnoszona jest gotówką w kasie Wydziału Konsularnego w Euro.
  W przypadku wycofania wniosku przez aplikującego lub wydania decyzji odmownej przez konsula, zwrot opłaty wizowej nie przysługuje.

   

  Oczekiwanie na udzielenie wizy:

  - do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który został uznany za dopuszczalny.
  - przedłużenie do 30 dni może nastąpić w indywidualnych przypadkach, gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.
  - maksymalne przedłużenie do 60 dni - gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty.


   

   

  Opłaty wizowe:

  Wiza Schengen – 60 Euro lub 35 Euro

  Wiza krajowa  - 60 Euro

  Tryb ekspresowy (ten sam dzień lub rano dnia następnego) – dodatkowo 30 Euro

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: