close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

 •  

  • Forma i zakres pomocy konsularnej

    

   Pomoc udzielana przez konsula w zakresie spraw związanych z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez sąd oraz z działaniami podejmowanymi przez centra socjalne może przybierać następujące formy:

    

   • Konsul informuje osobę zwracającą się o pomoc o prawie obowiązującym w Serbii, w tym w zależności od okoliczności, o ogólnych zasadach prowadzenia postępowania sądowego w sądach rodzinnych,  roli centrów społecznych w postępowaniach oraz możliwościach składania środków odwoławczych od rozstrzygnięć w sprawach rodzinnych.
   • Zainteresowane osoby informowane są o możliwościach świadczenia pomocy  przez urzędy konsularne, jej charakterze oraz granicach, w tym o fakcie, iż działania urzędnika konsularnego nie mogą zastępować profesjonalnej obsługi prawnej - konsul nie może występować w charakterze pełnomocnika procesowego.
   • Urzędy konsularne ułatwiają zainteresowanym nawiązanie kontaktu z adwokatem – udostępniają listę adwokatów, udzielają pomocy w znalezieniu wsparcia psychologa. Konsulaty nie mają jednak możliwości finansowania obsługi adwokatów lub innych kosztów sądowych

   • Urzędy konsularne szczegółowo zapoznają się z okolicznościami każdego przypadku, w razie potrzeby konsul nawiązuje kontakt z zaangażowanymi w sprawę instytucjami, monitoruje jej przebieg w urzędach serbskich poprzez wysyłanie zapytań oraz, w zależności od potrzeby i okoliczności przypadku, poprzez udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach sądu rodzinnego.

     

   • W przypadku  stwierdzenia naruszenia prawa – konsul interweniuje w centrach socjalnych i innych organach państwa przyjmującego. Interwencje dotyczą sytuacji gdy obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka.

     

    Konsul zobowiązany jest do działania w ramach określanych przez prawo polskie, prawo państwa przyjmującego i prawo międzynarodowe oraz zwyczajowe.

     

    Konsul reaguje na każdą prośbę obywateli polskich o pomoc w tego rodzaju sprawach. W pierwszej kolejności konsul dąży do zapoznania się ze wszystkimi okolicznościami sprawy. W tym celu wysłuchuje rodziców, zapoznaje się z wszelkimi dostępnymi dokumentami, w tym w szczególności orzeczeniami sądowymi, opiniami biegłych oraz korespondencją urzędową. W razie potrzeby zwraca się do właściwych organów administracji o przedstawienie stanowiska w sprawie. Działanie konsula zmierza przede wszystkim do dokładnego ustalenia stanu faktycznego danej sprawy. W zależności od poczynionych ustaleń konsul podejmuje decyzję o konieczności podjęcia ww. działań.

     

    Przy udzielaniu pomocy konsularnej bierze się pod uwagę między innymi następujące elementy dot. sprawy:

   • Obywatelstwo wnioskodawców. Możliwości działania konsula podlegają ograniczeniom w przypadku gdy obywatel polski posiada równocześnie obywatelstwo państwa przyjmującego. Zgodnie bowiem z ogólnie przyjętymi zasadami prawa międzynarodowego państwo nie może wykonywać opieki dyplomatycznej lub konsularnej na rzecz jednego ze swych obywateli w stosunku do państwa, którego tenże jest również obywatelem. W związku z powyższym polski konsul podejmując działania na rzecz obywateli polskich zobowiązany jest brać pod uwagę ograniczenia wynikające z faktu posiadania przez zainteresowane osoby obywatelstwa kraju przyjmującego.

    

   • Obowiązek ochrony dobra dziecka w obliczu zagrożenia wynikającego z niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.  Konsul działa w celu ochrony praw obywateli polskich, czyli zarówno rodziców jak i dzieci.
   • Ochrona prawa rodzica do wykonywania władzy rodzicielskiej – w kontekście przeciwdziałania naruszeniu praw obywateli polskich w kraju przyjmującym. Konsul dokonuje oceny zgodności z prawem działań podejmowanych przez organy administracji publicznej kraju przyjmującego. W przypadku stwierdzenia naruszenia podejmuje interwencję. Interwencje dotyczą sytuacji gdy obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka.

     

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: