close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw

  Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

   

  2. Konsul RP w Belgradzie, z siedzibą w Ambasadzie RP w Belgradzie, wykonuje obowiązki administratora

  w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

   

  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki

  w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  adres e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

   

  5. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych

  w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych

  przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).

   

  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim,

  nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które

  nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą

  być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie

  polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

   

  7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie

  przepisów prawa.

   

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne

  do rozpatrzenia sprawy w zakresie spraw konsularnych.

   

  9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli

  przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści

  swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie

  art. 17 i 18 RODO).

   

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ

  na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć.

  Dane nie będą poddawane profilowaniu.

   

  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony

  Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   

  .

  .

  Powyższe jest w zgodzie także z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia

  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

   

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych

   

  Information regarding personal data processing in the consular files

  .

  Informacije o obradi ličnih podataka u konzularnim dosijeima

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

  Prawo do uzyskania  informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:
   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 


  ***

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie

  Wydział Konsularny

  ul. Kneza Milosa 38
  11 000 Belgrad

  Telefon: (+381) 11 20 65 301
  Faks: (+381) 11  361 75 76

   

  ***

  Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;
  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  3. obywatelstwo;
  4. datę i miejsce urodzenia;
  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  -       pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  -       pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  -       pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;

   

   

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.        


   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: