close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 • Ambasada RP w Belgradzie zaprasza do odbywania praktyk studenckich i absolwenckich

  1) Praktyki studenckie
  a) Zasady ogólne

  • Praktyki są nieodpłatne
  • Czas odbywania praktyki nie może być dłuższy niż 3 miesiące, i jest uzależniony zarówno od wniosku kandydata, jak i potrzeb Ambasady.
  • Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyk, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • W trakcie praktyki w Ambasadzie praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  b)  Warunki ubiegania się o przyjęcie na praktykę
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.
  • Przyjęcie na praktykę studencką osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  Wskazana jest znajomość języka angielskiego oraz co najmniej dobra znajomość języka serbskiego.

  c)  Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz aplikacyjny (PDF);
  • Zaświadczenie wypełniane przez dziekanat uczelni (zawarte w formularzu aplikacyjnym);
  • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru (PDF);
  • Oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru (PDF)

  Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być złożone co najmniej 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Ponadto osoba aplikująca na praktykę zobowiązana jest:

  • Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki
  • Przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

  2)  Praktyki absolwenckie
  a)  Zasady ogólne

  • Praktyki absolwenckie są nieodpłatne.
  • Czas trwania praktyki nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony zarówno od wniosku kandydata, jak i potrzeb Ambasady.
  • Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyk, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • W trakcie praktyki w Ambasadzie praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  b)  Warunki ubiegania się o przyjęcie na praktykę
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.
  • Przyjęcie na praktykę absolwencką w Ambasadzie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  Wskazana jest znajomość języka angielskiego oraz co najmniej dobra znajomość języka serbskiego.

  c)  Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz aplikacyjny (PDF);
  • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru (PDF);
  • Oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru (PDF).

  Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być złożone co najmniej 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Ponadto osoba aplikująca na praktykę zobowiązana jest:

  • Dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki
  • Przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

   

  Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z treścią Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych (PDF)

  UWAGA!  Wypełnione formularze oraz pozostałe dokumenty aplikacyjne należy wysłać pocztą na adres Ambasady (Ambasada RP w Serbii, ul. Kneza Milosa 38, 11000 Belgrad, Serbia) lub w wersji elektronicznej (skany) na adres belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: