close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY DLA OSÓB MAŁOLETNICH

 •  

  Dzieciom w wieku do 13 lat wydaje się paszporty z 5-letnim okresem ważności.

   

  Małoletni powyżej 13 lat otrzymują paszporty 10-letnie.

   

  Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego małoletniemu jego obecność jest obowiązkowa, jeżeli ukończył 5 lat.

   

  Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy w kraju (konsula polskiego za granicą) lub polskiego notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu.

   

  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości - w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Turcji - paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

   

  Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osób małoletnich do 18 roku życia (paszport 5- lub 10-letni):

   

  1 .Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany przez jednego z rodziców / opiekuna prawnego wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, dostępny na miejscu w urzędzie konsularnym. Podpis w prostokątnej ramce pod zdjęciem składają osoby od 13 roku życia. W punkcie 6 formularza wniosku należy wpisać aktualny adres w Turcji, w punkcie 7 - ostatnie miejsce zameldowania w Polsce. W punkcie 8 wpisuje się dane dotyczące dowodu osobistego lub paszportu rodzica / opiekuna prawnego. W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić dodatkowo jeden wniosek.

   

  2. Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu – jeśli był już wydany (dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela do momentu odbioru nowego dokumentu paszportowego, kiedy to konieczne będzie jego ponowne okazanie celem anulowania) lub - w razie jego braku - ważny polski dowód osobisty. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli paszport utracił swoją ważność przed ponad pięciu laty i wnioskodawca nie posiada ważnego dowodu osobistego, niezbędne jest poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  3. Jedna kolorowa fotografia (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy – dwie fotografie) o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. Fotografia powinna być delikatnie podpisana (tak, aby nie zniszczyć zdjęcia) na odwrocie ołówkiem (wyraźnie: imię, nazwisko i data urodzenia). W przypadku dzieci przed ukończeniem 5 roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad. 

  Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię:

  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej .

   

  4. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia umiejscowiony w USC w Polsce – w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy dla potwierdzenia tożsamości i danych osobowych dziecka.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: