close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • 8 sierpnia 2017

  Opis strony.

  1.      Dane techniczne pojazdu

  1)    Marka/typ: Mercedes Benz

  2)    Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

  3)    Ilość cylindrów: 6

  4)    Pojemność silnika w cm3 : 2996

  5)    Rok produkcji: 2008

  6)    Numer nadwozia: WDB2110541B431234

  7)    Numer rejestracyjny: 06CD1692

  8)    Źródło nabycia: zakup w salonie w Ankarze

  9)    Data zakupu: 16-12-2008

  10)  Skrzynia biegów: automatyczna

  11)  Kolor karoserii: czarny

  12)  Radio: firmowe

  13)  Inne wyposażenie: komputer pokładowy

  14)  Stan licznika:  ok. 135000 km

  15)  Stan techniczny – dobry

   

  2.      Cena wywoławcza: 7 100, USD.

  3.       Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP Ambasada RP w Ataturk Bulvari 241 w dniach od 29.01.2018 do 09.02.2018. r. w godzinach 10.00-14.00.

  4.      Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 710,00 USD. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Ankarze. 

  5.      Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

   1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy, e-mail Oferenta.

  3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  4) Kopie dowodu wpłaty wadium.

   6.       Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Ankarze (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Mercedes Benz– nie otwierać”, w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego.

  7.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Ankarze w dniu 13.02.2018 r. o godz. 11:00.

  8.       Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. 

  9.      Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  10.   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

  11.  Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

  12.   W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

  13.  Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert. 

  14.  Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie 3 dni od zawarcia umowy. 

  15.  Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia,  podpisaniu umowy sprzedaży oraz wyrejestrowaniu samochodu.

  16.  Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi

  nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Kazachskie, Polskie lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.

  17.  Ambasada RP w Ankarze zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

  18.  Ambasada RP w Ankarze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Załącznik:

  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego

   

   

   

  Formularz ofertowy

   

  Oferta zakupu samochodu służbowego Mercedes Benz  E 280

  skierowana do Ambasady RP w Ankarze

   

   

   

  Nazwa oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy): ………………………………………………………

   

   

  w przypadku firmy – imię i nazwisko oraz funkcja podpisującego: …………………………………………………..

   

   

  Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy:   ……………………………………………………………

   

   

  Proponowana cena w walucie USD : …………………………………………

   

  Słownie:  ………………………………………………………………………….

   

   

  Forma płatności: gotówka - przelew bankowy

                                (niepotrzebne skreślić)

   

   

   

  Niniejszym oświadczam, iż:

  - zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń

  - z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu

          (niepotrzebne skreślić)

   

   

   Data, miejsce……………………………………..    Czytelny podpis…………………………………

   

   

   

   

   

   

   

                                                                   Dla firm:   ………………………………………………….

                                                                                                       (miejsce na pieczęć firmową)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: