close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I KARIERA

 • 17 kwietnia 2015 (ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2015)

   

  O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:

   

  Wymagania konieczne

   

  • wykształcenie wyższe
  • udokumentowana znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego potwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

  • obywatelstwo polskie
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • posiada co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi
  • posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  Wymagania pożądane

   

  • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia
  • doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych

   

  Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

   

  • listu motywacyjnego
  • kwestionariusza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej: bip.msz.gov.pl
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html /wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski/
  • kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego potwierdzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., nr. 151, poz. 1252 z późn. zm.)
  • kopii dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego obywatelstwo polskie
  • kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub oświadczenia
  • wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego
  • opracowania pisemnego dotyczącego koncepcji funkcjonowania i rozwoju Instytutu zgodnie
   z jego statutem, na podstawie udostępnionych materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Instytutu

   

  Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

   

  Kryteria oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów:

   

  • analiza nadesłanych aplikacji pod katem spełnienia wymagań koniecznych zawartych
   w ogłoszeniu
  • rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do objęcia stanowiska, ocenę predyspozycji osobistych oraz umiejętności kierowniczych

   

  Dokumenty należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny
  w godz. 9.00-12.00 i 12.30-15.30) lub przesłać w terminie do 29 maja 2015 r. (decyduje data wpływu) pod adresem:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Biuro Spraw Osobowych

  al. J.Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

   

   

  z dopiskiem: konkurs dyrektor PISM 2015

   

   

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia można uzyskać w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych pod numerem telefonu (+48 22) 556 80 00 lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod nr telefonu (+48 22) 523 8229.

   

   

  Załącznik:

     [1]  Osoba, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia,

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: