close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PROGRAMY PRAC LEGISLACYJNYCH

 • 8 października 2012 (ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2019)

   

  L.p.

  Tytuł

  Informacja o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

  Istota rozwiązań ujętych w projekcie

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

  Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu

  Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu

  Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  1.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie określenia wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia

  Delegacja ustawowa (art. 27b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2315 z późn. zm.)

  Ujednolicenie formatu danych o rzeczywistym wywozie uzbrojenia, konieczne ze względu na zobowiązanie Polski do spełniania wymogów przejrzystości w handlu bronią według zasad określonych przez Narody Zjednoczone i Unię Europejską

  Minister Spraw Zagranicznych

  Krzysztof Firkowski, Radca Ministra w DPB MSZ

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  2.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

  Istotnym celem projektowanej regulacji jest wyłączenie szkolenia specjalistycznego
  w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej i Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z ram funkcjonowania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ma to związek z utworzonym Polskim Instytutem Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, który przejmie obowiązki w tym obszarze dotychczas wykonywane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

  W projekcie zaproponowano wyłączenie szkolenia w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i włączenie organizacji szkolenia do zadań Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Artur Łukiańczuk, Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji, Biuro Dyrektora Generalnego

  Minister Spraw Zagranicznych

  Nie dotyczy

  3.

  Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą

   

  Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z p przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r, Nr 21, poz. 112), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów, m.in. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stałe obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.

  Proponowane jest utworzenie 182 obwodów głosowania za granicą, w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. W celu zagwarantowania dostępu wyborcom do udziału w głosowaniu, projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Tomasz Wielgomas, I radca Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  4.

  Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

  Potrzeba nowelizacji rozporządzenia związany jest z wycofywaniem

  Polskiego Kontyngentu Wojskowego z misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali. Proces ten, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali (M.P. z 2013 r., poz. 1036), ma zakończyć się z dniem 18 maja 2014 r. W związku z powyższym, nie ma potrzeby powoływania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów za granicą w obwodzie ustanowionym ze względu na potrzeby Kontyngentu.

  Proponowana jest likwidacja obwodu głosowania z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Koulikoro, Bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Tomasz Wielgomas, I radca Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  5.

  Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

  Potrzeba nowelizacji rozporządzenia związana jest z wprowadzeniem w dniu 20 maja 2014 r. stanu wojennego na całym terytorium Królestwa Tajlandii. Z uwagi na nieprzewidywalność rozwoju sytuacji, a także ze względu na gwałtowny charakter wydarzeń, przeprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. przez obwodową komisję wyborczą w Bangkoku wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa - zarówno samych wyborców, jak i członków obwodowej komisji wyborczej.

  Proponowana jest likwidacja obwodu głosowania z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Ambasadzie RP w Bangkoku.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Tomasz Wielgomas, I radca Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  6.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

  Potrzeba racjonalizacji zatrudnienia i dostosowania obecnie funkcjonujących stanowisk do rzeczywiście wykonywanych czynności oraz potrzeb pracodawcy.

  Celem wydania rozporządzenia jest uzyskanie elastycznej i racjonalnej, pod względem organizacyjnym oraz gospodarczym, struktury zatrudnienia tak w zakresie stanowisk jak i wysokości wynagrodzenia, co pozwoli na sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczanymi na wynagrodzenia dla pracowników.

  Wprowadzenie lub usunięcie stanowisk, które w toku bieżącej działalności Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na przestrzeni ostatnich ośmiu lat okazały się konieczne, potrzebne i racjonalnie zasadne lub też zbędne.

  Dostosowanie kategorii zaszeregowania oraz wysokości dodatku funkcyjnego do obowiązujących w chwili obecnej realiów społeczno-gospodarczych
  w zakresie wysokości wynagrodzenia.

  Usunięcie ze struktury zatrudnienia pracowników pionu ochrony informacji niejawnych (za wyjątkiem pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych) wobec zniesienia tego pionu na skutek zmiany Statutu PISM oraz brak konieczności zatrudniania audytora wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych co pozwoli na ograniczenie struktury o charakterze administracyjnym i przeniesienie głównego nacisku na potencjał analityczno-ekspercki Instytutu.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Joanna Spłocharska,  Radca prawny Biuro Dyrektora Generalnego

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  7.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trybu odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych oraz trybu przekazywania pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

  Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 53j §4).

  Projekt ustanawia szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania korespondencyjnego za granicą, w tym obowiązki konsula oraz tryb przekazywania pakietu wyborczego, tryb odbierania kopert zwrotnych przed dniem głosowania, tryb przechowywania kopert zwrotnych oraz ich przekazania do obwodowych komisji wyborczych.

   

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  8.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych wymagań i obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu

  Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 47 §9).

  Projekt określa wymogi bezpieczeństwa dla lokali wyborczych za granicą oraz obowiązki i uprawnienia konsula związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lokalu wyborczego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  9.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

  Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 53f §5).

  Projekt wprowadza jednolity dla wszystkich obwodów wyborczych za granicą wykaz pakietów wyborczych oraz określa szczegółowe zasady jego prowadzenia przez konsula

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  10.

  Projekt rozporządzenia

  Ministra Spraw Zagranicznych

  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

  Projekt ma na celu uwzględnienie trudnych warunków klimatycznych Japonii (wysoka temperatura i wilgotność powietrza, trzęsienia ziemi, tsunami, skażenie-zanieczyszczenia po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie) jako czynników w ogromnym stopniu wpływających na pogarszanie warunków życia pracowników przebywających na placówce w Japonii. 

  Regulacja ma doprowadzić do dodania Japonii do „Wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej”. Pozwoli to na objęcie pracowników przebywających na placówce w tym kraju świadczeniami przysługującymi członkom służby zagranicznej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz z Ustawą z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej 

  Minister Spraw Zagranicznych 

  Tatiana Kalbarczyk

  Radca

  Biuro Spraw Osobowych

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  11.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych
  z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych a także dokumentów potwierdzających  status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium

   

  Zmiana ustawowej delegacji do wydania rozporządzenia. W związku z wejściem w życie z dniem 01.05.2014 r. ustawy z dnia 12.12. 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.) zgodnie z art. 522 ww. ustawy, utraciła moc ustawa z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach. W świetle  art. 520 pkt 1 nowej ustawy, aktualnie obowiązujące  rozporządzenie wydane na podstawie art. 48 f uchylonej ustawy, zachowuje moc do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 63 nowej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, to jest do dnia 01.05.2015 r. W związku z powyższym istnieje konieczność wypełnienia upoważnienia ustawowego. 

  Projekt rozporządzenia określa legitymacje: dyplomatyczne, służbowe, konsularne, konsula honorowego i specjalne - które potwierdzają pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz dokumentami potwierdzającymi status członków  ich rodzin uprawniającymi do wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium. Projekt określa również wzory wyżej wymienionych dokumentów oraz oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych tym osobom - uwzględniając obowiązujące w tym zakresie umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje międzynarodowe.

  Minister Spraw Zagranicznych

   w porozumieniu z

   Ministrem Spraw Wewnętrznych

  Małgorzata Kasperkiewicz, I sekretarz ds. prawnych, Wydział Przywilejów i Immunitetów Protokół Dyplomatyczny  MSZ

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  12. 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

  Zmiana ustawowej delegacji do wydania rozporządzenia w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 35 § 4).

  Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie zasad sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, zapewniających możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, a także pozwalających na zachowanie zasady, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  13. 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą 

  Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów m. in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stałe obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. 

  Proponowane jest utworzenie 227 obwodów głosowania za granicą, w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. Projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Tomasz Wielgomas

  I radca

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  14.

  Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą 

  Projektowane rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 10 ustawy o referendum ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 318). Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą (Dz. U. Nr. 74, poz. 674.)

  Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą, powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem osobach stale zamieszkałych w kraju, a także wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania dla osób zmieniających miejsce pobytu. Projektowane rozporządzenie ma zapewnić realizację zasady, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  15. 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą

  Obowiązek utworzenia okręgów wyborczych dla obywateli polskich przebywających za granicą wynika z przepisu art. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318). Obowiązek wydania w tym zakresie rozporządzenia wynika z art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), który stosuje się odpowiednio do obwodów głosowania w referendum dla obywateli polskich przebywających za granicą.

  Proponowane jest utworzenie 190 obwodów głosowania w referendum za granicą, w celu zaspokojenia potrzeb obywateli polskich przebywających za granicą i zamierzających oddać swój głos w referendum. Projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję do spraw referendum na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego

  Minister Spraw Zagranicznych

  Tomasz Wielgomas

  I radca

  Samodzielne stanowisko
  ds. koordynacji problematyki wyborów za granicą

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  16. 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

  Projektowane rozporządzenie jest częścią większej nowelizacji w zakresie dokumentowania znajomości języków obcych osób ubiegających się o stopień dyplomatyczny oraz przy dopuszczaniu do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

  Projektowana regulacja ma na celu wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na precyzyjne określenie poziomu biegłości w posługiwaniu się danym językiem obcym przez członków służby zagranicznej oraz kandydatów na członków służby zagranicznej

  Minister Spraw Zagranicznych

  Tomasz Śmiszek

  Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

  Biuro Spraw Osobowych

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  17.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

  Ustawa z dnia 25 czerwca  2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043), zmieniła brzmienie art. 35 ust. 4 Kodeksu wyborczego, zawierającego delegację ustawową dla Ministra Spraw Zagranicznych, do wydania rozporządzenia w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie postanowień art. 35 ust. 4 Kodeksu wyborczego w zmienionym brzmieniu

  Wykonanie postanowień art. 35 ust. 4 Kodeksu wyborczego, w brzmieniu nadanym ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodek wyborczy polega na określeniu wzoru oraz sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą, wzoru zawiadomienia i sposobu powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców w tych obwodach osobach stale zamieszkałych w kraju., a także wzoru  i sposobu  wydawania, ewidencjonowania i zabezpieczania przed sfałszowaniem zaświadczeń o prawie do głosowania wydawanych wyborcom wpisanym do spisu i zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  18.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043), doprecyzowała brzmienie art. 53 j § 4 Kodeksu wyborczego, zawierającego delegację ustawową dla Ministra Spraw Zagranicznych do wydania rozporządzenia regulującego kwestię trybu przekazywania wyborcom pakietów wyborczych, odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Jednocześnie, ustawa ta zmieniła zasady przygotowywania kart do głosowania dla wyborców głosujących korespondencyjnie, nakładając na obwodowe komisje wyborcze obowiązek opieczętowania kart swoją pieczęcią. Projektowane rozporządzenie wypełnia delegację ustawową zawartą w art. 53 j § 4 Kodeksu wyborczego w jej nowym brzmieniu i jednocześnie uwzględnia przywołane zmiany postanowień Kodeksu wyborczego wynikające z art. 53 g § 1 a

  Projektowane rozporządzenie co do zasady powiela dotychczas przyjęte zasady dotyczące trybu przekazywania wyborcom pakietów wyborczych, odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą, uwzględniając jednak dodatkową czynność konsula przygotowującego pakiety wyborcze, polegającą na przekazaniu kart do głosowania przeznaczonych dla wyborców głosujących korespondencyjnie właściwej obwodowej komisji wyborczej, celem opieczętowania ich pieczęcią OKW.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  19.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

  Obowiązek utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą wynika z przepisu art. 14 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Obowiązek wydania przez Ministra Spraw Zagranicznych rozporządzenia w tym zakresie wynika z § 2 ww. przepisu.

  Proponowane jest utworzenie za granicą 250 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaspokojenia potrzeb obywateli polskich przebywających za granicą i zamierzających oddać swój głos w wyborach. Projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie egzaminu konsularnego

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) uchylony został art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.), zawierający upoważnienie do wydania obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania. Rozporządzenie to zostało zachowane w mocy przez nową ustawę do chwili wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy art. 8 Prawo konsularne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest realizacja obowiązku wynikającego z ustawy – Prawo konsularne.

  Przyjęte w projekcie rozwiązania jedynie w wąskim zakresie powtarzają regulację zawartą w obowiązującym rozporządzeniu, gdyż materia w nim regulowana w dużej mierze objęta została zakresem regulacji ustawy – Prawo konsularne. Projekt reguluje szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu konsularnego, uwzględniające dotychczasową praktykę, oraz doprecyzowuje kwestie związane z organizacją szkolenia konsularnego.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) utraciła moc ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów, na podstawie której wydane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu. Rozporządzenie to zostało zachowane w mocy przez nową ustawę do chwili wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 47 ustawy Prawo konsularne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 47 ustawy – Prawo konsularne.

  Materia regulowana w obowiązującym obecnie rozporządzeniu w dużej mierze objęta została zakresem regulacji ustawy – Prawo konsularne. Projektowane rozporządzenie uzupełnia regulację ustawową, określając jedynie zagadnienia techniczne udzielania pomocy finansowej, takie jak wzory wniosków o udzielenie pomocy, określenie sposobu wpłaty oraz przeliczania na walutę, w której udzielana jest pomoc lub na złote polskie wartości udzielanej pomocy finansowej, sposobu spłaty pomocy finansowej udzielanej po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o zobowiązaniu się do jej zwrotu.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274), zawiera delegację ustawową dla Ministra Spraw Zagranicznych do wydania rozporządzenia określającego czynności konsularne podlegające opłatom oraz wysokość tych opłat (taryfa opłat konsularnych), a także kwestie techniczne związane m.in. z przeliczaniem opłat na walutę, w której jest ona pobierana oraz sposób pobierania tych opłat, jak również wnoszenia (i ewentualnego zwrotu) przedpłat na poczet wydatków ponoszonych przez konsula. Uregulowanie tych zagadnień jest istotne ze względu na fakt, iż dotyka interesantów polskich urzędów konsularnych, wnioskujących o wykonanie czynności konsularnej podlegającej opłacie, zarówno polskich obywateli, jak i cudzoziemców.

  Przyjęte w projekcie rozwiązania jedynie w pewnym zakresie powielają regulację zawartą w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522), gdyż w dużej mierze materia związana z pobieraniem opłat konsularnych objęta została zakresem regulacji ustawy Prawo konsularne.

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  23.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

  Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1884),  w wyniku której zmianie uległ dotychczasowy przepis upoważniający do wydania przedmiotowego aktu. Celem projektowanego aktu jest wypełnienie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy i zastąpienie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz. U. Nr 105, poz. 875).

  Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (sposób dokonywania wpisów i wykreśleń), szczegółowe rodzaje danych podlegających wpisowi do Rejestru oraz sposób prowadzenia dokumentacji rejestrowej. Ze względu na przeniesienie większości uregulowań dotychczas obowiązującego rozporządzenia do ustawy rozporządzenie ma charakter techniczny.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Marek Minarczuk

  Radca-minister

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  24. 

  Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obniżonych opłat konsularnych

  Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia: (1) państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości; (2) wykaz czynności, za których wykonanie opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat; a także (3) termin, do którego opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości.

  Rozporządzenie wprowadzając obniżone opłaty konsularne za niektóre czynności dla określonych grup interesantów w określonych państwach przyjmujących spowoduje jednoznaczne określenie sytuacji tych osób występujących o dokonanie czynności konsularnej, co jednocześnie usunie jakakolwiek uznaniowość w tym zakresie..

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jarosław Łasiński

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  25.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

  Określenie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną ma na celu umożliwienie wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy w służbie zagranicznej, wprowadzenie dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zapewnienie właściwej organizacji pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

  Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno–konsularną zastąpić ma dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. W stosunku do przepisów obecnie obowiązujących proponuje modyfikację w zakresie etapów konkursu, sposobu ustalania wyników konkursu oraz podmiotu podejmującego decyzję o przyjęciu na aplikację.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Agnieszka Fabryczewska-Chojnacka

  Naczelnik

  Wydzia łu Naboru

  Biuro Spraw Osobowych

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  26.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP 

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych Minister Spraw Zagranicznych został zobligowany do określenia szczegółowego zakresu przedsięwzięć podejmowanych przez kierownika placówki zagranicznej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP w przypadku ich wprowadzenia w placówce zagranicznej lub wobec systemów informatycznych Ministra Spraw Zagranicznych

  Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności, które powinien przeprowadzić kierownik placówki zagranicznej w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Jacek Bazański

  Dyrektor Inspektoratu Służby Zagranicznej

  Adam Szczurko

  Dyrektor Biura Informatyki i Telekomuniakcji

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  27.

  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

  Projekt stanowi realizację nowego upoważnienia ustawowego wprowadzonego ustawą  z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753), zgodnie z którą obsługa Rady została powierzona ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych

  Rozporządzenie określa organizację i tryb pracy Rady do Spraw Polaków na wschodzie oraz sposób wyłaniania przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz sposób pokrywania wydatków Rady, uwzględniając zakres zadań Rady oraz konieczność ich terminowej realizacji.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Zbigniew Ciosek

  Radca ministra

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  28.

  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka

  Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego wprowadzonego ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 753). Zgodnie z art. 22 znowelizowanej ustawy Minister Spraw Zagranicznych został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

  Proponuje się, aby wzory wprowadzane rozporządzeniem nie różniły się znacząco od obowiązujących obecnie. Do wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka zostały wprowadzone korekty i uściślenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę oraz podyktowane wieloletnim doświadczeniem służby konsularnej. Wzór Karty Polaka pozostanie niezmieniony.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Zbigniew Ciosek

  Radca ministra

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  29.

  Projekt Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku

   

   Procedowany projekt rozporządzenia zastąpi obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych  z dnia  15 listopada 2011 r.  w sprawie formularza  wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 46). Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego wynikającego ze zmiany ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

  Proponuje się, aby nowy wzór wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji był zbliżony w swojej treści do dotychczas stosowanego formularza. W nowej wersji formularza dokonane zostały korekty i uściślenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę o repatriacji oraz podyktowane wieloletnim doświadczeniem służby konsularnej. Dzięki wprowadzeniu korekt  wniosek stanie się  dokumentem zapewniającym kompletność danych oraz informacji przedstawianych we wniosku.

  Minister Spraw Zagranicznych

   w porozumieniu z

   Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Zbigniew Ciosek

  Radca ministra

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  30.

  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie rejestrów Kart Polaka

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka prowadzenie centralnego rejestru Karty Polaka zostało powierzone Ministrowi Spraw Zagranicznych. Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania jest także przekazanie Ministrowi Spraw Zagranicznych kompetencji do określenia szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów Kart Polaka oraz przetwarzania danych w nich zawartych. 

  Projekt określa

  - sposób prowadzenia rejestru złożonych wniosków o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wydanych w tych sprawach, przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa;

  - sposób prowadzenia rejestru centralnego;

  - sposób przetwarzania danych zawartych w rejestrze lokalnym i rejestrze centralnym;

  - sposób przekazywania przez konsula i wojewodę, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o Karcie Polaka, danych do centralnego rejestru, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania danych.

  Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Zbigniew Ciosek

  Naczelnik Wydziału

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  31.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej

  Celem projektu jest doprecyzowanie regulacji prawnych stosowanych w przypadku przyjmowania przez członków służby zagranicznej upominków i świadczeń o podobnym charakterze, aby wyeliminować dowolność interpretacji i stosowania przepisów, a tym samym ograniczyć pojawianie się sytuacji wątpliwych lub etycznie niepożądanych.

  Projekt przewiduje podwyższenie do 100 euro wartości upominków i świadczeń, które mogą być przyjmowane przez członków służby zagranicznej w określonych w rozporządzeniu wypadkach. Ponadto wprowadza nowe zasady postępowania z upominkami, których wartość przekracza 100 euro.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Adam Pieczykolan

   Inspektorat Służby Zagranicznej

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  32.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej

  Projektowane rozporządzenie zmierza do wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545).

  Projektowane rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) wzór wniosku o udzielenie takiej pomocy;

  3) wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej do zwrotu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem kwoty stanowiącej jej równowartość;

  4) wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa;

  5) sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w walucie euro.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Beata Brzywczy

  Zastępca Dyrektora

  Departament Konsularny

  Minister Spraw Zagranicznych  

  33.

  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

  Potrzeba wydania aktu wynika z rozszerzenia sieci polskich placówek dyplomatycznych o reprezentację w krajach o szczególnie trudnych warunkach klimatycznych.

  Przewiduje się rozszerzenie obowiązującego obecnie Wykazu o 4 kraje, w których utworzone zostały polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, tj. Republikę Filipin, Republikę Panamy, Republikę Senegalu oraz Zjednoczoną Republikę Tanzanii.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Sylwia Toporowska-Krupa

  Biuro Spraw Osobowych

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  34.

  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

  Potrzeba nowelizacji wynika z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla stosowania którego w polskim porządku prawnym planuje się przyjęcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która uchylić ma obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Dostosowanie załączników do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do stanu prawnego, który zaistnieje z dniem 25 maja 2018 r. poprzez wprowadzenie odesłania do przepisów o ochronie danych osobowych.

  Minister Spraw Zagranicznych

  Bartosz Grodecki

  Dyrektor Departamentu Konsularnego

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  35.

  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych
  oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

  Jednym z wymogów, których spełnienie jest niezbędne do ubiegania się o nadanie stopnia dyplomatycznego, określonym
  w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 161, 476 oraz z 2018 r. poz. 138) jest znajomość co najmniej dwóch języków obcych na poziomie C1.    W porównaniu do rozwiązań obowiązujących w służbie cywilnej oraz w systemach innych wysokorozwiniętych państw,  wymagania stawiane członkom polskiego personelu dyplomatyczno-konsularnego są wysokie, co może zniechęcać wielu kompetentnych członków służby zagranicznej do przystąpienia do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego i ubieganie się o  nadanie im stopnia dyplomatycznego.

  Proponuje się by za dokument potwierdzający znajomość języka obcego uznawać również dokument  potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, jeżeli dana osoba posiada co najmniej jeden dokument potwierdzający znajomość innego języka na poziomie biegłości C1 albo C2. Ponadto rozszerza się katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka, o takie jak: dyplomy i świadectwa dotyczące ukończonych studiów podyplomowych (przy ściśle określonych warunkach), matura zagraniczna, matura międzynarodowa, matura w szkołach dwujęzycznych oraz doktoratu napisanego i obronionego za granicą. Dodaje się nowe instytucje egzaminujące, w tym instytucje egzaminujące z języków niefigurujących
  w dotychczasowym rozporządzeniu, takich jak bułgarski, chorwacki, czarnogórski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, kataloński, łotewski, niderlandzki, norweski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski.

   

  Minister Spraw Zagranicznych

   Monika Zdunkiewicz-Kwiatkowska

   Akademia Dyplomatyczna MSZ

  Minister Spraw Zagranicznych

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: