close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZADANIA I KOMPETENCJE

 • 1. Wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych:

   

  • kierowanie działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • dysponowanie częścią 45 budżetu państwa.

  2. Wynikające z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej:

   

  1) w dziale sprawy zagraniczne:

   

  • utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
  • reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z wyłączeniem organów sądowych Unii Europejskiej i Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA;
  • koordynowanie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym działalności organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek przez:

  a) coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w zakresie spraw zagranicznych,

   

  b) opiniowanie pod względem zgodności z tym dokumentem i przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministrów,

   

  c) współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach międzynarodowych;

  • reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;
  • sprawy z zakresu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej;
  • kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;
  • sprawy z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach innych działań;
  • przedstawianie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej;
  • ustalanie organizacji i kierowanie działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa placówek.

   

  2) w dziale członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

   

  • w zakresie udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej, a w szczególności opracowywanie strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz inicjowanie i opracowywanie dokumentów rządowych związanych z udziałem w pracach organów Unii Europejskiej lub opiniowanie ich pod względem zgodności z tą strategią;
  • w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie;
  • w zakresie zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności:

  a) koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa,

   

  b) przedstawianie Radzie Ministrów opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz projektów umów międzynarodowych,

   

  c) opiniowanie, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, projektów ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,

   

  d) zapewnienie, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

   

  • przygotowanie organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • zatrudniania obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej.

  3. Wynikające z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:

   

  • uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • inicjowanie i opracowywanie polityki Rządu w zakresie swojej właściwości, a także przedkładanie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach;
  • realizacja polityki Rady Ministrów; 
  • reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie;
  • udział w posiedzeniach Rady Ministrów;
  • kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek;
  • przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: