close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 4 grudnia 2015 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w  regulaminie konkursu  „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” w § 2 ust. 3 dodano pkt f) o następującym brzmieniu:

   

  „Promocja polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy w aspekcie 1050. rocznicy Chrztu Polski i w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej tożsamości i ukształtowanego na przestrzeni wieków na tej podstawie systemu demokracji, wolności, solidarności i tolerancji.

   

  Celem tego priorytetu powinno być budowanie pozytywnego obrazu historii Polski jako kraju, który:

   

  • wniósł własny, oryginalny wkład w dzieje Europy, dzięki silnej tożsamości i propagowaniu cywilizacji łacińskiej, opartej na chrześcijańskich wartościach;
  • rozwinął koncepcję wolności i solidarności, stając się przykładem dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej;
  • promuje wartości leżące u podstaw jego tożsamości w relacjach z innymi państwami i w polityce międzynarodowej.”

  W związku z powyższym terminy wynikające z ogłoszenia o konkursie oraz z regulaminu konkursu uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

   

  Terminy z ogłoszenia  i z regulaminu konkursu

  Było

  Jest

  Składanie wniosków projektowych

  4 grudnia 2015 r., godz.16.15

  30 grudnia 2015 r., godz.16.15

  Ogłoszenie na stronie internetowej MSZ www.msz.gov.pl listy ofert podlegających procedurze uzupełnień i/lub wyjaśnień

  do dnia 22.12.2015 r.

  do dnia 15 stycznia 2016 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu

  do dnia 12 lutego2016 r.

  do dnia 26 lutego 2016 r.

   

   

  Jednocześnie w związku z § 6 ust. 2 regulaminu konkursu, w którym mowa jest o limicie ofert składanych przez jednego oferenta/oferentów wspólnych, oferenci którzy wysłali bądź złożyli oferty w odpowiedzi na dotychczasowe warunki konkursu i są zainteresowani realizacją projektów z uwzględnieniem nowego priorytetu, mogą na własną prośbę wystąpić o wycofanie złożonej oferty.

   

  Prośbę należy przesłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy oferenta.

   

  Pozostałe zapisy regulaminu konkursu pozostają bez zmian.


   

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.)

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

   

  1. Celem zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2016 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

   

  1. inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;
  2. aktywizację międzynarodowej debaty publicznej w obrębie priorytetów wskazanych w par. 2 ust. 3 regulaminu konkursu;
  3. wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych,
   w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
  4. zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;
  5. wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przeciwdziałanie negatywnym stereotypom;
  6. wzmocnienie rozpoznawalności marki Polska w oparciu o założenia dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA”; dokument ten stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

  2. Projekty zgłoszone w konkursie realizując cele określone w pkt. 1 powinny odnosić się  do następujących priorytetów MSZ w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2016 r.:

   

  1. promocja wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
  2. promocja międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  3. promocja przemysłów kreatywnych;
  4. promocja rozwoju polskich miast;
  5. promocja nauki języka polskiego;
  6. promocja polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy w aspekcie 1050. rocznicy Chrztu Polski i w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej tożsamości i ukształtowanego na przestrzeni wieków na tej podstawie systemu demokracji, wolności, solidarności i tolerancji.

  3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

   

  3 900.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) PLN.

   

  4. Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

  O przyznanie dofinansowania w konkursie, zgodnie z art. 127 ust.1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), mogą ubiegać się również niepubliczne szkoły wyższe.

   

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

  Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

   

  5. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

   

  Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

   

  6. Termin składania wniosków projektowych:

   

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie: konkurs – „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 30.12.2015 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

   

  Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona
  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 26.02.2016 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015na kwotę 3 893 813,00 zł

   

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014na kwotę  3 697 991,00 zł.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: