close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 16 lutego 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  Zaproszenie

   

  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

   

  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w KONKURSIE

   

  „Dyplomacja Publiczna 2017”

   

  W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Dyplomacja publiczna 2017. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

   

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 16.15. wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

   

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

   

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

  z dopiskiem „kandydaci do komisji konkursu Dyplomacja publiczna 2017”

   

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

  2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYTATÓW

   

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  1. uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  2. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  3. mają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie:
  • realizacji projektów dotyczących polskiej polityki zagranicznej, w tym zwłaszcza w obszarach tematycznych objętych konkursem, o których mowa w par. 2 ust. 4 regulaminu konkursu

   i /lub

  • oceny ofert i/lub rozliczania dotacji.

   

  3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

   

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt 2.

   

  4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

   

  Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

   

  5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

   

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
  • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

  udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

   

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

   

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

   

  Załącznik A

  Załącznik B

  Załącznik C

  Załącznik D

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: