close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • ZAPROSZENIE

   

  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

   

   do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 

   

  w konkursie:

   

  „DODATKOWE WSPARCIE SZKOLNICTWA POLSKIEGO NA LITWIE I ŁOTWIE W 2016 R.”

   

  W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”. Wybrani kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów.

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

   

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

   

  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  al. J. Ch. Szucha 23

  00-585 Warszawa

   

  w terminie do 22 czerwca 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

  2. Wymagania w stosunku do kandydatów.

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  - uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  - są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

  mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym realizacji projektów polonijnych w obszarach tematycznych i/lub terytorialnych, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu konkursu.

   

  3. Kwalifikacja do komisji konkursowej.

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt 2.

   

  4. Wyłączenie z komisji konkursowej.

  Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

   

  5. Zadania członka komisji konkursowej. 

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  - czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

  - udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

  - udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

  - sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

  - udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

   

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

   

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

   

  PLIK DO POBRANIA:

  1. Formularz zgłoszenia z załącznikami

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: