close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 23 listopada 2017 (ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2017)

  W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2018”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

   

  1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej przesyłają wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska pomoc rozwojowa 2018, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

   

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

   

  Departament Współpracy Rozwojowej
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

   

  z dopiskiem na kopercie:

   

  „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2018”

   

  w terminie do 8 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

   

  2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2018”.

   

   

  3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

   

   

  4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

  Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

   

   

  5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  - czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

  - udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

  - udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

  - udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

   

   

  DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

   

  Załącznik A: Formularz zgłoszenia

   

  Załącznik B: Deklaracja udziału w pracach komisji

   

  Załącznik C: Deklaracja dot. konfliktu interesów

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: