close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 10 stycznia 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  Zaproszenie

  do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

  w sprawie zgłaszania kandydatów

  na członków komisji konkursowej

  w Konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2017”

   

  W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2017”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  1.      SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

   

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Departament Współpracy Rozwojowej

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2017”

   

  w terminie do 20 stycznia 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

   

  2.      WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

   

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

   

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2017” ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

   

   3.     KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

   

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

   

  4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

   

  Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

  Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

   

  • zgłoszenie do udziału w pracach komisji przez  organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które biorą udział
   w konkursie
   ;
  • pozostawanie w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek
   z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
  • pozostawanie w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek oferenta.

   

  5.        Zadania członka komisji konkursowej 

   

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

   

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
  • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,
  • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

   

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

   

  Dokumenty zgłoszeniowe

   

  Załącznik A

   

  Formularz zgłoszenia

   

  Załącznik B

   

  Deklaracja udziału w pracach komisji

   

  Załącznik C

   

  Deklaracja dot. konfliktu interesów

   

  Załącznik D

   

  Postępowanie w przypadku konfliktu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: