close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 20 stycznia 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  Wyniki wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018” posiadające uchybienia formalne podlegające uzupełnieniom/wyjaśnieniom.

   

  W związku z zakończeniem wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018” prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnienia/wyjaśnienia.

   

  Do każdego z oferentów wskazanych na liście Komisja Konkursowa, na podstawie § 7 ust. 6  regulaminu konkursu, wysyła drogą mailową (na adres wskazany w ofercie) wezwanie do dostarczenia stosownych uzupełnień i/lub wyjaśnień.

   

  W przypadku, gdy Oferenci  nie podali adresu mailowego w ofercie, zobowiązani będą do zapoznania się z informacją dostępną na stronie internetowej MSZ oraz do złożenia stosowych uzupełnień i/lub wyjaśnień w sposób i w terminie, o którym mowa poniżej.

   

  Ofertę należy uzupełnić i/lub złożyć stosowne wyjaśnienia do 25.01.2017 r. do godz. 16.15. Decyduje data i godzina wpływu uzupełnienia/wyjaśnienia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Uzupełnienia/wyjaśnienia należy przesłać pocztą na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej,

  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  „KonkursRegionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”- uzupełnienie oferty nr……..

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8:15 -16:15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  W przypadku, gdy uchybienia formalne dotyczą: nie załączenia do oferty wymaganych załączników, załączenia do oferty załączników niekompletnych, załączenia do oferty załączników pod innym względem niespełniających wymogów formalnych, uzupełnić należy cały dokument, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

   

  Wszystkie uzupełniane dokumenty należy również przesłać na płycie CD w formie skanu, a w przypadku kosztorysów należy załączyć jego tabele budżetowe również w wersji edytowalnej w formacie Excel.

   

  Zgodnie z par. 7 ust. 9 regulaminu konkursu, oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana
  w kolejnym etapie, jeśli:

  1. jest niekompletna lub pod innym względem niezgodna z wymogami formalnymi określonymi w regulaminie konkursu;
  2. oferent nie dokona uzupełnień/nie przedstawi wyjaśnień dotyczących oferty, zgodnie
   z procedurą i na zasadach opisanych w ust. 5-6 regulaminu konkursu;
  3. przedstawione uzupełnienia/wyjaśnienia dotyczące oferty będą niekompletne lub niewystarczające.

  Lista ofert podlegających uzupełnieniom formalnym

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: