close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 13 marca 2018 (ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018)

   

  OGŁOSZENIE KONKURSU

   

  Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert:
   

  Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 

  2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

   

  1. podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
   o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy,
  2. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875
   z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  1. niepubliczne szkoły wyższe.

  Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

  Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

   

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.15.

  Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do 25 maja 2018 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju: „Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” na realizację którego przeznaczono kwotę 1 452 573,50 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy).

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

  Regulamin WSiO PPZ 2018 

   

   
   
   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: