close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • Organizator: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Tureckiej

   

  Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

   

  Cel konkursu:

   

  Projekt logotypu polsko-tureckich obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych powinien adekwatnie odzwierciedlać wyjątkowość naszych relacji dwustronnych. Tę wyjątkowość potwierdzają nie tylko bardzo dobre kontakty handlowe, polityczne, wzajemne przenikanie się kultur, ale również  trwałość dialogu, wzajemny szacunek i zrozumienie, umiejętność prowadzenia ze sobą dialogu nawet w czasach trudnej, niekiedy, koegzystencji między Polską i Imperium Osmańskim.

   

  Dlatego wspólny logotyp polsko-tureckich obchodów 600 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych powinno nieść następujące przesłania, skojarzenia:

   

  - z 600-letnią trwałością utrzymywania silnych polsko-tureckich więzi politycznych, bliskich relacji handlowych i kulturalnych,

  - z przenikaniem kultur, które wzbogaciły nasze narody i pozostawiły znaczący ślad we wzajemnej historiografii i świadomości
  - utrzymywaniem przyjaznych stosunków, dialogu, przez całą tak długą historię, gdzie różnice w podzielonym wyznaniowo świecie obydwa państwa potrafiły rozwiązywać na drodze negocjacji,

  - powinien odnosić się także do współczesności, np. wskazywać  podobieństwo celów politycznych, jak członkostwo w NATO i członkostwo w UE; ważne pozostaje zakotwiczenie w Europie i wartościach europejskich,

  - powinno kojarzyć się z dynamiką rozwoju obydwu państw w nowych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych;

  - z atrakcyjnością bogactwa i osiągnięć kulturowo-cywilizacyjnych obydwu państw.

  Ponadto należy podkreślić:

  - zrozumienie dla aspiracji politycznych Turcji (UE); nieprzerwane wspieranie przez Polskę rozszerzenia UE o Turcję,

  - wizerunek obydwu państw wzajemnie wobec siebie życzliwych na wszystkich poziomach kontaktów dwustronnych,

  - odniesienie do modelu relacji polsko-tureckich, przez wieki i współcześnie, jako wzorzec do naśladowania

   

  Formuła konkursu:.

   

  I etap – zbieranie portfolio

  Przedstawienie przez projektantów / firmy projektowe portfolio, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce.

   

  II etap – zlecenie odpłatne wybranym 10 projektantom/firmom wstępnych koncepcji logotypów

  Wybranie przez jury konkursu 10 projektantów / firm projektowych, które otrzymają zaproszenie do przygotowania propozycji min. 3 logotypów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, za co otrzymają wynagrodzenie w wysokości łącznej 1000 zł brutto. Prezentacja każdego projektu powinna obejmować 2 części: w części pierwszej sam znak, w części drugiej – prezentacja  znaku wraz z hasłem promocyjnym wydarzenia: “Old Friends: Turkey and Poland – 600 Years of Friendship”. Jesli logotyp występuje bez znaku graficznego – składa się wyłącznie z typografii, dopuszczalne jest przedstawienie jednej propozycji.

   

  III etap – wybór zwycięskiego logo oraz przygotowanie księgi znaku.

   

  Terminy:

   

  Ogłoszenie konkursu: 12 lipca 2013

  Data przesłania portfolio:  29 lipca 2013

  Ogłoszenie listy 10 wybranych projektantów/ firm projektowych do II etapu:  9 sierpnia 2013

  Data przesłania propozycji logo przez wybranych projektantów w II etapie:  9 września 2013

  Ogłoszenie zwycięzcy:  16 września 2013
  Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku:  27 września 2013

   

  Warunki udziału w konkursie:

   

  • Udział w pierwszym etapie konkursu (nadsyłanie portfolio) jest bezpłatny.
  • Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie PDF, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce.  Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej do 29 lipca 2013 na adres:  office@stgu.pl.
  • Konkurs adresowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych. Konkurs ma charakter międzynarodowy, w szczególności skierowany jest do projektantów / firm projektowych z Polski oraz Turcji.

   

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej koncepcji w drugim etapie -  1000 zł brutto.

  Wynagrodzenie dla zwycięzcy za ostateczne przygotowanie logotypu - 6 000  zł brutto (1 500 Euro).

  Honorarium za przekazanie praw autorskich zwycięskiego logo – 2000 zł brutto.

  Honorarium za przygotowanie księgi znaku zwycięskiego logo – 6000 zł brutto (1 500 Euro).

  Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu umowy z projektantem / firmą projektową.

   

  Jury:

  - Piotr Paszkowski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra SZ
  - Joanna Skoczek – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
  - İstem Circiroğlu, Radca Minister, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Turcji w Polsce
  - Kasım Sonkaya, Attache of Culture and Promotion, Ambasada Turcji w Polsce
  - Esen Karol – projektantka graficzna, wykładowca Uniwersytetu Bilgi w Stambule, laureatka wielu nagród, uczestniczka wielu wystaw,
  - Geray Gencer – projektant graficzny, właściciel studia projektowego w Istambule, zdobywca licznych nagród, uczestnik wielu wystaw
  - dr Dawid Korzekwa – projektant graficzny, prezes STGU, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
  - prof. Lech Majewski – projektant graficzny, członek honorowy STGU, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

   

  Kryteria oceny logo:

  • funkcjonalność i użyteczność
  • czytelność komunikatu 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych na arenie międzynarodowej
  • innowacyjność i pomysłowość
  • walory estetyczne projektu
  •  łatwość konwersji na różne media
    

  Prawa autorskie:

  • Autor / Autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych w drugim etapie konkursu.
  • Autor / autorzy zwycięskiego projektu przekazują odpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora.

   

  Odpowiedzialność Organizatora:

  • Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
  • Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.

  Postanowienia końcowe:

  • Organizator udostępnia w/w informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem Internetu, na stronie Organizatora www.msz.gov.pl, www.mfa.gov.tr, Partnera www.stgu.pl oraz innych portalach.
  • Laureaci konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace w formie przewidzianej w umowie, sporządzonej z Organizatorem.
  • Zwycięscy każdego z etapów konkursu informowani będą mailowo oraz telefonicznie.
  • Jury konkursu większością głosów wybierze 1 projekt spośród nadesłanych.
  • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz Partnera.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych.
  • Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
  • We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  • Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Konkurs nie może pozostać nierozstrzygnięty.

   

  Kontakt / sekretariat konkursu:

   

  Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela telefonicznie bądź mailowo sekretariat konkursu:

  Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, 
  office@stgu.pl,
  tel. 0048 509 608 459,
  www.stgu.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: