close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 21 marca 2016 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.)

   

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej - 2016”

   

  1. Celem zadania publicznego jest wyłonienie projektów, których realizacja wpłynie na:

  a) rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do priorytetów komunikacyjnych wskazanych w regulaminie konkursu;

  b) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

   

  2.  Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się muszą do następujących priorytetów komunikacyjnych na rok 2016 wynikających z Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku:

   

  1. wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
  2. polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, a także wkładu polskich uczonych, odkrywców i inżynierów w osiągnięcia cywilizacji zachodniej i rozwój technologiczny świata;
  3. wkładu Polaków w ratowanie Żydów w okresie niemieckiej okupacji Polski w II wojnie światowej;
  4. międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  5. rozwoju polskich miast w kontekście ich wkładu w rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i budowanie wizerunku Polski za granicą poprzez ich relacje z partnerami zagranicznymi.


  3.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  3 900 000,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).

   

  4. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy;
  2. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013.596 z późn. zm.);
  3. niepubliczne szkoły wyższe,

  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

  Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej - 2016”.

   

  5. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

   

  6. Termin składania ofert:

  Prawidłowo przygotowane oferty należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – WSiO PPZ – 2016”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

   

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 16.15.

  (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa, w terminie do dnia 6 lipca 2016 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015“ na kwotę 3 345 165,87 zł.

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

   

  Załączniki:

  1 Regulamin konkursu

  2 Oferta realizacji zadania publicznego

  3 Instrukcja wypełniania oferty

  3a Kosztorys dla NGO

  3b Kosztorys dla JST, Wyższe Szkoły Niepubliczne

  4 Oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia

  5 Projekt umowy

  6 Wzór CV

  7 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach Polskiej Polityki Zagranicznej w 2016 roku

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: