close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 30 listopada 2017 (ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017)

   

  OGŁOSZENIE KONKURSU

   

  Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

   

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

  4 807 000,00 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy) PLN.

   

  3.  Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077) oraz niepubliczne szkoły wyższe.

  Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

   

  4.  Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  5.  Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach  8.15-16.15.

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r. o godz. 16.15.

  Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 28.02.2018 r.

   

  8.     Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

   "Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”,

  "Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”,

  na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 6 381 990,26 (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy) PLN.

   

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju:

  „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 3 899 316,90 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) PLN.

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: