close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 5 listopada 2015 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

  Zmiana zakresu merytorycznego oraz terminu składania ofert w konkursie "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016"

   


  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.)

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

   

  1. Celem zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2016 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

   

  1. inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;
  2. aktywizację międzynarodowej debaty publicznej w obrębie priorytetów wskazanych w par. 2 ust. 3 regulaminu konkursu;
  3. wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
  4. zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;
  5. wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przeciwdziałanie negatywnym stereotypom;
  6. wzmocnienie rozpoznawalności marki Polska w oparciu o założenia dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA”; dokument ten stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

  2. Projekty zgłoszone w konkursie realizując cele określone w pkt. 1 powinny odnosić się  do następujących priorytetów MSZ w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2016 r.:

   

  1. promocja wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
  2. promocja międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  3. promocja przemysłów kreatywnych;
  4. promocja rozwoju polskich miast;
  5. promocja nauki języka polskiego.

  3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

   

  3 900.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) PLN.

   

  4. Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

  O przyznanie dofinansowania w konkursie, zgodnie z art. 127 ust.1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), mogą ubiegać się również niepubliczne szkoły wyższe.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

  Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

   

  5. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

   

  Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

   

  6. Termin składania wniosków projektowych:

   

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

   

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 4.12.2015 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

   

  Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 12.02.2016 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015na kwotę 3 893 813,00 zł

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014na kwotę  3 697 991,00 zł.

   


  Zmiana Regulaminu konkursu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: