close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 25 kwietnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018)

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert:

  Wolontariat polska pomoc 2018

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

  Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Kenii, Senegalu i Tanzanii oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem oraz dodatkowo następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych, tj. w Rwanda, Uganda i Zambia.

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

  1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w tym stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Warunki realizacji zadań publicznych określa regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

  1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on‑line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta;
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty;
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ;
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

  UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie dokonały rejestracji on-line co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

   

  z dopiskiem na kopercie:

   

  Wolontariat polska pomoc 2018 ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 16.15.

  Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 7 lipca 2018 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl.

   

  -------------------------------------------------------------------------

  DOKUMENTY KONKURSOWE:

   

  Regulamin konkursu

   

  Załącznik 1: Wytyczne WPP 2018

  Załącznik 2: Wzór umowy 2018

  Załącznik 3: Limity diet 2018

  Załącznik 4: Wytyczne dotyczące informowania o projektach 2018

  Załącznik 5: Szkolenie MSZ WPP 2018

  Załącznik 6: Zaświadczenie lekarskie WPP 2018

  Załącznik 7: Wzór umowy OW - Wolontariusz WPP 2018

  Załącznik 8: Kodeks obrazów WPP 2018

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: