close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 31 stycznia 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  Ogłoszenie Konkursu

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

  ogłasza konkurs ofert na:

   

  „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy  i dobrego sąsiedztwa 2017”

   

  1. Cele zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017” służą zacieśnianiu szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową.

   

  2. Projekty zgłoszone w konkursie, realizując cele określone w pkt. 1, powinny odnosić się do następujących priorytetów:

  a. 40 rocznica Karty ’77 – polski i czeski wkład w dziedzinie przestrzegania praw człowieka;

  b. tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich;

  c. współpraca młodzieżowa jako narzędzie do budowania trwałych partnerstw między podmiotami polskimi i czeskimi.

   

  3. Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane.

  Informacje na ten temat znajdują się na stronie:

  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/podpisanie_memorandum_o_powolaniu_forum_polsko_czeskiego.

   

  4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  430 000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) PLN.

   

  5. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:

  a. stowarzyszenia,

  b. fundacje,

  c. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

  e. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  f. spółdzielnie socjalne,

  2. niepubliczne szkoły wyższe,

  3. publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842),

  4. instytuty badawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618 z późn. zm.),

  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu

   

  6. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Realizacja zadania objętego dofinansowaniem może rozpocząć się najwcześniej 1 kwietnia 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  7. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  8. Termin składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  KONKURS – „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

   

  9. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.

   

  10. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.

  W 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016“ na kwotę 430 000,00 zł.

   

  11. Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: