close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

  ogłasza konkurs na realizację zadania:

  „Edukacja globalna 2015”

   

  Celem zadania jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.”

   

  Celem konkursu jest w szczególności wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom ww. Planu.

   

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

   

  1 479 757 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem  złotych).

   

  2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

   

  O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

   

  3. Termin i warunki realizacji zadania:

   

  Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

   

  4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

   

  1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanego i podpisanego wniosku projektowego do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

  UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

   

  2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Edukacja globalna 2015“

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej do dnia 27 maja 2015 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.

  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

   

  5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 7 lipca 2015 r.

   

  6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w  roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym w ramach realizacji drugich modułów projektów wyłonionych  w konkursie  „Edukacja globalna 2014” Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 120 243,00 PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote).

   

  W roku poprzednim w ramach edukacji globalnej  („Edukacja globalna 2014”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 2 128 228,00 PLN (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych).

   

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

   

  Regulamin konkursu

  Regulamin "Edukacja globalna 2015"

   

  Załącznik 1

  Wytyczne dla wnioskodawców

   

  Załącznik 2

  Istotne postanowienia umowy

   

  Załącznik 3

  Wytyczne użycia znaku graficznego

   

  Załącznik 4

  Kodeks obrazów i wiadomości

   

  Załącznik 5

  Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o dofinansowanie

   

  Załącznik 6

  Oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania wnioskodawcy (jst i uczelnie)

   

  Dokumenty do pobrania w wersji Word

  Załącznik 5

  Załącznik 6

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: