close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 12 grudnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019)

   

  UWAGA: Zmiana terminu składania ofert w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019"

   

  W związku ze zgłaszanymi problemami z dostępem do dokumentacji konkursowej „Dyplomacja publiczna 2019”,  decyzją kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydłużony został termin na składanie ofert w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

   

  W związku z powyższym terminy wynikające z ogłoszenia o konkursie oraz z regulaminu konkursu uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

   

  Terminy z ogłoszenia i z regulaminu konkursu

  Było

  Jest

  Składanie ofert

  14 stycznia  2019 r., godz.16.15

  24 stycznia 2019 r., godz.16.15

  Ogłoszenie na stronie internetowej MSZ www.msz.gov.pl listy ofert podlegających procedurze uzupełnień i/lub wyjaśnień

  do dnia 4 lutego 2019 r.

  do dnia 14 lutego 2019 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu

  do dnia 29 marca 2019 r.

  do dnia 9 kwietnia 2019 r.

   

  Pozostałe zapisy ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

   

  Ogłoszenie Konkursu

   

  Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2019”

   

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna

   

  Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

  Komponent II:  „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019”

  Komponent III:  „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”

   

  2.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

          

   Numer i nazwa komponentu

   I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

   II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019

   III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość

   Wysokość środków przeznaczonych na komponent w zł*

   2 000 000,00 zł

   1 500 000,00 zł

   1 500 000,00 zł

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  - podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

  - o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

  - niepubliczne szkoły wyższe,

  - jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).

  - publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1263,1669).

   

  Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji jedynie w ramach komponentu II i III, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

   

   Numer
  i nazwa komponentu

   I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

   II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019

   III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość

   termin realizacji zadania publicznego

   nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 30.11.2019 r.

   nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 31.12.2019 r.

   nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 30.11.2019 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

   

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin i miejsce składania ofert:

   

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Dyplomacja publiczna 2019” , komponent (wskazać numer komponentu)

   

  • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.
  • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

   

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2019 r. o godz. 16.15.

  Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

   

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 29.03.2019 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

  Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018” na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 4 751 517 PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych).

  Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 1 686 685 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych).

   

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju:

  Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”,

  Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”,

  Dyplomacja publiczna 2017 – komponent Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017

  na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 7 834 563,76 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy) PLN.

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie

   

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników oraz  określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: