close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 14 grudnia 2016 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

  Ogłoszenie konkursu

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

  ogłasza konkurs ofert na:

  „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”

   

  1. Celem zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018jest realizacja w Polsce działań o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) obejmujących w szczególności:

   

  a. prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) zgodnie ze Standardami prowadzenia RODM opisanymi w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu w następujących miastach:

  Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie.

  Zakłada się powołanie jednego RODM w jednym mieście w danym województwie.

  b. inicjatywy informacyjne i edukacyjne, w tym m.in.:

  • debaty/konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
  • współpracę z mediami lokalnymi (prasa, telewizja, radio, Internet, outdoor) m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
  • działania informacyjno-edukacyjne o charakterze warsztatowo-wykładowym, np. lekcja, warsztat, wykład, których celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji z tematyki związanej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
  • udział w realizacji projektów i programów MSZ (współpracę przy etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, obchodach Dnia Służby Zagranicznej, promocji zatrudnienia Polaków w instytucjach i organizacjach międzynarodowych etc.)

   

  2. Projekty zgłoszone w konkursie odnosić się muszą do następujących obszarów komunikacyjnych wynikających z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej w 2017 r:

   

  a. promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia;

  b. podkreślanie zaangażowania Polski i Polaków w obronę wartości uniwersalnych w czasie II wojny światowej oraz przypominanie o cierpieniach i ofiarach, jakie naród polski poniósł w wyniku zbrodniczej działalności totalitaryzmu nazistowsko-niemieckiego i sowieckiego;

  c. promowanie dorobku Polski w obszarze utrzymywania stabilizacji i pokoju na świecie, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i obszarze postsowieckim oraz w zakresie ochrony praw człowieka;

  d. promocja sukcesu Polski w budowaniu demokracji w kontekście międzynarodowych działań polskiego samorządu;

  e. promocja osiągnięć Polski w regionie Europy Środkowej w kontekście przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej;

  f. promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w szczególności:

  • promocja wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, brata Alberta Chmielowskiego, bł. o. Honorata Koźmińskiego i Józefa Konrada Korzeniowskiego,
  • promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, zarówno na poziomie idei, jak i osobowości takich jak np. Kard. S. Wyszyński, ks. J. Popiełuszko, ks. M. Kolbe,

  g. promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej.

   

  3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  2 080 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2017 r., 2 080 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2018 r.

   

  4. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

  O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się także: niepubliczne szkoły wyższe oraz publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

  5. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się najwcześniej 15 stycznia 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

  Realizacja projektu objętego dofinansowaniem w roku 2018 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  6. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  7. Termin składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  konkurs – „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

   

  8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

   

  9. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 1 502 152,20 PLN w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018“.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 3 173 868,08 PLN w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014“.

   

  10. Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

  ------

  Dołączono odblokowane pliki kosztorysu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: