close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 25 sierpnia 2017 (ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2017)

  Konkurs "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017"

  Ogłoszenie o wszczęciu konkursu

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

  ogłasza konkurs ofert:

  „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania
  ludności do zimy 2017”

   

  1.           Cel konkursu

  Celem konkursu pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017” jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych obejmujących działania humanitarne skierowane do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów bezpośrednich) w Jordanii i Libanie, w roku 2017, których przedmiotem jest przygotowanie ludności do zimy.
   

  2.           Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

  4 500 000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w 2017 r. w następującym podziale na kraje priorytetowe:

  1)      Jordania – 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

  2)      Liban – 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

   

  3.      Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone
  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

  4.           Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2017 r. i zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.
   

  5.           Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.
   

  6.           Termin składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie
  przygotowania ludności do zimy 2017”

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

  do dnia 18 września 2017 r. do godz. 16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.
   

  7.        Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 2 października 2017 r.
   

  8.        Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku 2017 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 14 465 980,00 PLN na II moduł projektów wyłonionych  w konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”.

  W roku 2016 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 11 422 943,00 PLN na następujące przedsięwzięcia:

  - konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”;

  - konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”;

  - „Transport pomocy humanitarnej do Jordanii”.
   

  Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

  Dokumenty konkursowe

   

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017"

   

  Załącznik 1

  Wytyczne dla oferentów

   

  Załącznik 2

  Wzór umowy

   

  Załącznik 3

  Wytyczne użycia znaku graficznego

   

  Załącznik 4

  Oświadczenie koordynatora projektu

   

  Wzór oferty

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: