close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 20 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2017)

   

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.)

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2015”

   

  1. Cele zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015” służą zacieśnieniu szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową.

   

  2. W roku 2015 priorytetowo będą traktowane następujące obszary tematyczne:

   

  1. współdziałanie wobec wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń i poglądów na temat polityki Rosji wobec państw Europy Środkowej w kontekście wydarzeń na Ukrainie;
  2. współpraca w dziedzinie transportu, w zakresie badań nad rozwojem przestrzennym i popularyzacja wspólnego wykorzystania nowej i planowanej infrastruktury transportowej;
  3.    wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza;
  4. organizacja wydarzeń wspierających polsko-czeską współpracę gospodarczą, w tym zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym;
  5. promocja dorobku  polsko-czeskiej  współpracy  teatralnej  oraz  jej rozwój w związku z 250-leciem teatru publicznego w Polsce.

   

  3. Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego   i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane.

   

  Informacje na ten temat znajdują się na: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/podpisanie_memorandum_o_powolaniu_forum_polsko_czeskiego).

   

  4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  430 000,000 (słownie: czterysta trzydzieści  tysięcy) PLN.

   

  5. Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

   

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj.:
   1. stowarzyszenia,
   2. fundacje,
   3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
   4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
   5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
   6. spółdzielnie socjalne. 
  2. niepubliczne szkoły wyższe;
  3. publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm.);
  4. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618 z późn. zm.);

  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

   Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

   

  Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”

   

  6. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

   

  7. Termin składania wniosków projektowych:

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 15.30.

  (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

   

  8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

   

  9. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.

   

  W roku 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Forum Polsko - Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014 r.“ na kwotę 423 777,04 zł.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: