close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 •  

   

  ogłoszeniE o wszczęciu postępowania dotacyjnego

   

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

   

  ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

  „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013”

   

  Celem zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013 r.”  jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

   

  W roku 2013 priorytetowo traktowane będą następujące obszary tematyczne służące:

  1)     Poprawie wizerunku Polski w Republice Czeskiej;

  2)     Rozwojowi trwałej współpracy między organizacjami pozarządowymi i wspólnotami    samorządowymi Polski i Czech, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i wykorzystania    potencjału ośrodków analitycznych;

  3)     Debacie nt. przyszłości Europy w Polsce i w Republice Czeskiej;

  4)     Rozwojowi stosunków gospodarczych  polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych oraz eliminacji barier we współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

   

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

  450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt. 1 lit. b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

   

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników znajdują się poniżej. Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1)             Regulamin konkursu „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013 r.”

  2)             Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dotację w konkursie „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013 r.”

  3)             Istotne postanowienia umowy dotacji (IPU)

   

  Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

   

  Termin składania wniosków projektowych:

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013”

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 w godz. 9.00-12.00 i 12.30-15.30

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa do dn. 1 kwietnia 2013 r.

  W roku 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2011”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 412.950 (słownie: czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych.

  W roku 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2012”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 356.662,60 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy).

   

   

  Pliki do pobrania:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: