close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 16 stycznia 2017 (ostatnia aktualizacja: 10 maja 2017)

   

   

  Ogłoszenie o wszczęciu konkursu

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

  ogłasza konkurs ofert:

  „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”

   

   

  1.   Cel konkursu

   

  Celem konkursu pn. „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja” jest wyłonienie do realizacji zadań publicznych będących elementem przedsięwzięcia dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmujących realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji.

  Zadanie publiczne musi być elementem przedsięwzięcia, które oferent przedłoży lub przedłożył do współfinansowania ze środków innych niż budżet RP tj. w ramach konkursów (tzw. call for proposal) ogłaszanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i konkursów ogłaszanych w ramach środków dostępnych z Unii Europejskiej, zwanych dalej „donatorami”.

    

  2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

   

  1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w 2017 r.

   

  3.   Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone
  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. 

   

  4.   Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

   

  Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się najwcześniej 01 stycznia 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu. 

   

  5.   Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6.   Termin składania ofert:

   

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:


   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

   

  Z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Dofinansowanie wkładów własnych  2017 I edycja” 

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy
  al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

  do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16:15.

   

  Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie. 

   

  7.   Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

   

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia  10 marca 2017 r. 

  Po zakończeniu I edycji konkursu, zostanie ogłoszony konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 II edycja”. 

   

  8.   Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 11 422 943,00 PLN na następujące przedsięwzięcia:

   

  -    konkurs „Pomoc humanitarna ma Bliskim Wschodzie 2016”,

  -    konkurs „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”,

  -    „Transport pomocy humanitarnej do Jordanii”.

   

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 8 209 551,40 PLN na następujące przedsięwzięcia:

   

  -    „Transport pomocy humanitarnej do Zaporoża”

  -    „Pomoc humanitarna 2015”

  -    „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”

   

  Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

   

  Dokumenty konkursowe:

   

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu "Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”

   

  Załącznik 1

  Wytyczne dla oferentów

   

  Załącznik 2

  Istotne postanowienia umowy dotacji

   

  Załącznik 3

  Wytyczne użycia znaku graficznego

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: