close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 17 kwietnia 2019 (ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019)

  Ambasada RP w Trypolisie działając zgodnie z § 8 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada zbędny samochód marki KIA Opirus przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek budżetowych.

   

  1. Składanie wniosków:
    
  1. Wnioski na nieodpłatne przekazanie należy składać do dnia 6 maja 2019 r.  w siedzibie Ambasady RP w Tunisie, Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II, Tunis lub drogą mailową na adres: jean.azouri@msz.gov.pl;
  2. Koperta powinna być oznaczona napisem; „Wniosek o nieodpłatne przekazanie samochodu”
  3. W przypadku składania wniosku drogą mailową, mail powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazania samochodu”;
  4. Wniosek przesłany mailem winien zostać złożony również w formie papierowej w siedzibie placówki;
  5. Osoba uprawniona do kontaktów:  Pan Jean Azouri, e-mail: jean.azouri@msz.gov.pl;

   

  1. Dokumenty (wnioski), składane w formie pisemnej, zgodnie z § 38 ust.4 ww. rozporządzenia muszą zawierać:
   1. Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
   2. Wskazanie składnika rzeczowego  majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
   3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym
   4. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne) zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

   

  1. Składniki będące przedmiotem ogłoszenia będzie można oglądać w dniu 30 kwietnia 2019 r.

  W godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Ambasady RP w Tunisie

   

  1. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej jednostki, decyduje kolejność zgłoszeń. 

   

  1. Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

   

  1. Ambasada RP w Trypolisie zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: