close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 8 maja 2019 (ostatnia aktualizacja: 8 maja 2019)

   

   

   

   

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego

   

   

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

  Konsulat Generalny RP w Barcelonie

  Av. Diagonal 593-595

  Barcelona, 08014

  Hiszpania

   

  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego w dniu
  29 maja 2019 r. o godz. 15:00.

   

  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

  Składnik majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego przy Av. Diagonal 593-595 w Barcelonie po umówionej wcześniej wizycie, w dniach od 10 maja 2019 r. do  28 maja 2019 r. w godz. od 10:00 do 15:00. Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży oraz procedury udzieli Pani Małgorzata Waś  tel. +34 93 363 11 09, 93 322 05 42.

   

  4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego.

  Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy:

  • Renault Gran Espace Exception,
  • numer nadwozia VF1JK03DC42337508,
  • rok produkcji 2009,
  • pojemność silnika: 1995 cm3,
  • moc 175 cv,
  • rodzaj paliwa: olej napędowy,
  • skrzynia biegów: automatyczna,
  • kolor: szary metalik,
  • przebieg: ok. 77.500 km,
  • stan: bardzo dobry.

   

  5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie  wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej, tj. 350,00 EUR (trzysta pięćdziesiąt euro i 00/100).
  • Niewpłacenie wadium jest powodem do automatycznego odrzucenia oferty.
  • Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  6. Cena wywoławcza: 3.500,00 EUR (trzy tysiące pięćset euro i 00/100).

   

  7. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać (według wzoru w załączniku nr 2):

  • imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, hiszpański numer identyfikacji podatkowej NIF;
  • określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (samochód osobowy Renault Gran Espace) i oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza);
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

   

  8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
  • Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

  Konsulat Generalny RP w Barcelonie

  Av. Diagonal 593-595

  Barcelona, 08014

  • Na kopercie powinien znajdować się napis:  

  „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Renault Gran Espace”.

  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 10:00 -16:00, nie później niż do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 16:00 w sekretariacie urzędu.

  • Oferta jest wiążąca przez 20 dni roboczych.
  • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Konsulatu RP
   w Barcelonie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 350,00 EUR (trzysta pięćdziesiąt euro i 00/100).
  • Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona.
  • Niewpłacenie wadium jest powodem automatycznego odrzucenia oferty.

   

  9. Odrzucenie ofert

  1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:     
  a.  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;

  b. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać ”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

  c. nie wpłacono wadium lub wpłacono w niewystarczającej wysokości;

                                2.  O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   

     10. Inne informacje:

  1. Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r.
   w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
  2. Przystępując do przetargu nabywca zobowiązuje się do opłacenia należnych podatków i opłat wymaganych przepisami hiszpańskimi, lub innego kraju  docelowego (w tym należnego podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych).

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Hiszpanii, należny podatek VAT, z którego zwolniona była placówka w chwili nabycia pojazdu, może opłacić jedynie osoba posiadająca hiszpański numer identyfikacji podatkowej NIF.

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
  2. Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę zostanie niezwłocznie poinformowana
   i zaproszona do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie.
  3. Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży  nie wpłaci na konto bankowe Konsulatu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił następna najwyższą ofertę cenową.
  4. Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.
  5. Konsulat Generalny RP w Barcelonie przypomina, iż nie wystawia faktur za zakupiony samochód. Podstawą zapłaty i wydania przedmiotu sprzedaży będzie umowa kupna-sprzedaży, która zostanie podpisana w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  6. Przeniesienie na Nabywcę własności samochodu nastąpi niezwłocznie po spełnieniu poniższych warunków:
   • po zapłaceniu  przez Nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, na podstawie podpisanej umowy kupna sprzedaży i potwierdzenia zaksięgowania wpłaconej przez kupującego kwoty na konto Sprzedającego,
   • po uiszczeniu wszystkich należnych podatków i opłat (w tym należnego podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) i spełnieniu wszelkich innych dodatkowych formalności wymaganych przez władze hiszpańskie lub innego kraju docelowego.
  7. W przypadku sprzedaży w Hiszpanii, odbiór samochodu nastąpi po przerejestrowaniu pojazdu na nowego nabywcę.
  8. Do czasu odbioru samochodu przez Nabywcę, Sprzedający zobowiązuje się przechować go
    w swojej siedzibie nieodpłatnie, w stanie niepogorszonym i na własną odpowiedzialność. Odbiór pojazdu nastąpi w pod adresem: Av. Diagonal 593-595, 08014 Barcelona, Hiszpania.

   

  W przypadku sprzedaży do innego kraju UE, nabywca jest zobowiązany do przerejestrowania pojazdu w kraju docelowym i odesłania do Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie konsularnego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

  1. Konsulat Generalny RP w Barcelonie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
  2. Konsulat Generalny RP w Barcelonie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu
   w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

   

   

  Włodzimierz Nabrdalik

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

   

   

  Zał. Nr 1 – zdjęcia pojazdu

  Zał. Nr 2- Formularz ofertowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: