close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 18 kwietnia 2019 (ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2019)

   

   

   

   

  1. Dane techniczne pojazdu

   

  1)    Marka/typ: BMW 525i

  2)    Rodzaj paliwa: benzyna

  3)    Ilość cylindrów: 6

  4)    Pojemność silnika w cm3 : 2900

  5)    Rok produkcji: 2007

  6)    Numer podwozia: WBANU51090C003612

  7)  Skrzynia biegów: automat

  8)  Kolor karoserii: czarny

  9)  Radio, CD : fabryczne

  10)  Inne wyposażenie: klimatyzacja automatyczna

  11)  Stan licznika:  68 200 km

  12)  Stan techniczny:  dobry, wymaga jednak remontu  układ wspomagania kierownicy oraz klimatyzacji.

              2.      Cena wywoławcza: 7,000,00 EUR.

  3.      Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć pojazd po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, dzwoniąc do sekretariatu Ambasady pod numer +994 12 4920114 lub pisząc e-mail na adres: baku.amb.sekretariat@msz.gov.pl .

  4.      Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 700,00 EUR (siedemset euro). Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP Baku w terminie do  07 maja br. do godziny 10.00 czasu lokalnego. 

  5.      Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

  1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

  2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty.

  3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  4) Kopie dowodu wpłaty wadium.

  6.       Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Baku ul. Kichik Gala 2a, AZ-1000 Baku, Azerbejdżan (w zamkniętych kopertach)z dopiskiem „Przetarg BMW 525i– nie otwierać”, w terminie do dnia 07 maja  2019r. do godz.10:00 czasu lokalnego.

  7.      Komisyjne otwarcie ofert, otwarte dla oferentów, nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Baku w dniu 07.05.2019r. o godz. 15:00.

  8.      Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. 

  9.      Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  10.   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

  11.  Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

  12.   W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

  13.  Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

  14.  Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

  15.   Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.

  16.  Wszelkie opłaty związane z nabyciem i przerejestrowaniem pojazdu , w tym podatków, kosztów rejestracji, przeglądów  technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych  prawem miejscowym, Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży ponosi nabywca.

  17.  Ambasada RP w Baku zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji oraz prawo do przesunięcia .

  18.  Ambasada RP w Baku nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

   Załączniki:

  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

  Zdjęcia

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: