close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 4 lutego 2019 (ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2019)

  Warszawa, dnia 4 lutego 2019 r.

   

  Ogłoszenie nr 2/2019

   o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

  Ministerstwa Spraw Zagranicznych

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych działając zgodnie z § 8 oraz § 38  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017 r., poz.729) informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

   

  Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

   

  I.   Składanie wniosków:

  1. Wnioski na nieodpłatne przekazanie należy składać do dnia 15.02.2019 r. w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub drogą mailową na adres: wojciech.zukowski@msz.gov.pl.
  2. Koperta powinna być oznaczona napisem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku, Biuro Administracji”. W przypadku składania wniosku drogą mailową, mail powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie”. Wniosek przesłany mailem winien zostać złożony również w formie papierowej w Dzienniku Podawczym MSZ.
  3. Osoba uprawniona do kontaktów: Pan Wojciech Żukowski, e-mail wojciech.zukowski@msz.gov.pl.

    

  II.   Dokumenty (wnioski), składane w formie pisemnej, zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia muszą zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika
   rzeczowego majątku ruchomego,
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany
   w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym.

   Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

   

  III.   Składniki będące przedmiotem ogłoszenia będzie można oglądać w dniu 7.02.2019 r.
  w godzinach 10:00 - 13:00 przy ul. Taneczna 67B oraz przy ul. Taneczna 73 w Warszawie.

   

  IV.   W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej jednostki na ten sam składnik majątku, decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  V.   Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

   

  VI.   Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

   

  Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wykaz składników.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: