close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 1 lutego 2019 (ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2019)

  1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

   

  Subaru Forester 2.0

   

  rok produkcji: 2008,

  numer nadwozia: JF1SG5LE58G147015,

  moc silnika: 158 KM,

  rodzaj paliwa: benzyna 95,

  skrzynia biegów: automatyczna,

  ilość miejsc siedzących: 5,

  ilość cylindrów: 4,

  pojemność silnika: 1994 cm3,

  kolor: srebrny metalik,

  stan licznika (przebieg): 152.000 km

  kompleksowe naprawy i remonty: brak,

  przeglądy: co 15 tys. km,

  stan techniczny: dobry, samochód sprawny,

  uwagi: widoczne zarysowania lakieru, ślad po wgniecionym błotniku.

   

  2. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO:

  Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć pod adresem sprzedającego przy ul. Soutine 16, Tel Aviv  6468408 (z wyjątkiem dni wolnych do pracy w Polsce i Izraelu) w godzinach 9.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +972 54 442 9666 lub e-mailowym: mateusz.iwanski@msz.gov.pl

   

  3. CENTA WYWOŁAWCZA, WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY I WNIESIENIA WADIUM:

   

  Cena wywoławcza: 5 000,00 EUR (słownie: pięć tysięcy euro)

  Warunki przystąpienia do przetargu - w terminie do dnia 15.02.2019, godz. 15:00 pod adresem sprzedającego: Ambasada RP w Tel Awiwie, 16 Soutine St, Tel Aviv  6468408, Israel:

   

  1. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. 500,00 EUR, w gotówce w kasie Ambasady.

   

   

  Brak wpłaty wadium w terminie powoduje odrzucenie oferty,

  Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, przy zwrocie wadium na konto bankowe, wadium zostanie pomniejszone o koszt przelewu bankowego.

  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  1. złożenie oferty w zaklejonej kopercie (z napisem „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester”):
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego i adres e- mailowy,
  2. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie oferenta, że:
  • zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • w przypadku wyboru jego oferty - zobowiązuje się do zapłaty placówce zadeklarowanej ceny, również do opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem pojazdu, w tym podatków, akcyzy, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.

  Niepełna lub niepodpisana oferta oraz złożenie oferty po terminie powoduje odrzucenie oferty.

  Oferent może skorzystać z formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

   

  4.MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

   

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargową w dniu 18.02.2019 2019 r. o godz.12.00 czasu lokalnego.

   

  5. INNE INFORMACJE:

   

  Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

  Oferent jest zobowiązany okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru.

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.

  Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: