close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SPOSOBY WNOSZENIA SKARG I WNIOSKÓW

 • Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:


  § 8.1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


  § 8.2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

   

   Skargi i wnioski można składać:

   

  1. Pocztą na adres:
  Biuro Kontroli i Audytu
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:


  petycje.skargi.wnioski@msz.gov.pl

   

  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

  3. Ustnie do protokołu


  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyjmowani są:

  • w poniedziałki w godzinach 16:00 – 18:00,
  • we wtorki – czwartki w godzinach 14:00 – 16:00,

  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. 523 94 46) lub przy pomocy poczty elektronicznej : petycje.skarg.wnioski@msz.gov.pl .

   

  UWAGA: Ze względu na obowiązujące w MSZ zasady wprowadzania gości uprzejmie prosimy osoby zainteresowane osobistym złożeniem skargi do protokołu o kontakt przynajmniej cztery dni przed planowanym spotkaniem.

   

  5. Pismem złożonym osobiście na Dziennik Podawczy MSZ - przy wejściu A od Al. Szucha 23, czynny codziennie w godzinach: 8:15 - 16:15.  ***


  W placówkach zagranicznych w sprawach skarg i wniosków przyjmuje kierownik placówki lub w zastępstwie imiennie wyznaczony przez niego pracownik.
  ***

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: