close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SKARGI I WNIOSKI

 •  

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 6), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 j.t.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  w związku z załatwianiem petycji, skarg i wniosków

   

  Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu nr lokalu),
  3. adres e-mail – w przypadku przesyłania petycji, skargi lub wniosku drogą elektroniczną,
  4. dodatkowe dane zawarte w treści petycji, skargi lub wniosku.
  1. Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami zawartymi w Dziale VIII w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) (zwany dalej „Kpa”), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do Kpa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z załatwieniem petycji, skargi lub wniosku.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r poz. 217) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
  3. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej w celu załatwienia sprawy, zgodnie z właściwością.
  4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy MSZ.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16, art. 17 ust. 1 lit a i d, art. 18-19 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w szczególnych przypadkach.
  6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   

   

  UWAGA

   

  *Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. Dz. U. 2017.1257 j.t.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),  skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę  pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Skargi i wnioski prosimy wysłać na adres: petycje.skargi.wnioski@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: