close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PONOWNE ROZPATRYWANIE DECYZJI WIZOWYCH

 • Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku z późniejszymi zmianami, określającą zasady i warunki wjazdu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców oraz właściwość organów w tych sprawach, decyzja w sprawie wydania wizy cudzoziemcowi za granicą lub odmowy jej wydania należy do wyłącznej kompetencji właściwego konsula

   

  Z powyższego wynika, że konsul jest jedynym uprawnionym organem do podejmowania decyzji w sprawach wiz dla cudzoziemców przebywających za granicą, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma możliwości uchylenia, zmiany lub przesłania polecenia ponownego rozpatrzenia decyzji konsula w kwestiach wizowych.

   

  Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej do organu, który wydał decyzję (podstawa prawna: art.75. oraz art. 76. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r.  Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: