close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

   

  Jeśli utraciłeś dokument paszportowy za granicą, skontaktuj się z właściwym urzędem konsularnym. Na Twój wniosek konsul po potwierdzeniu danych i tożsamości wyda paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju). Pamietaj, że konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych, czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych.

   

  W przypadku utraty dokumentu paszportowego lub jego zniszczenia, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby (czyli za granicą jest to konsul). Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego - wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych - informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany (art. 36. 2 ustawy). Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  Aby otrzymać paszport tymczasowy należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym);
  • jedną kolorową fotografię (warto mieć jedna przy sobie wyjeżdżając za granicę).

  Jeśli utraciłeś paszport podczas pobytu w kraju, w którym nie ma polskiego urzędu konsularnego, możesz zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej - w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub  do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   

  W pierwszej kolejności skontaktuj się (telefonicznie bądź e-mailowo) z polskim konsulem wykonującym funkcje w państwie, w którym przebywasz - w celu ustalenia, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać w/w dokument. Konsul udzieli praktycznej porady w zakresie dotyczącym złożenia wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: