close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 •  

  Co przygotować?

  Prosimy o przygotowanie:

   

  • dokumentów, które mają być zalegalizowane, (w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie wcześniejszej legalizacji – szczegóły zawarto w sekcji Informacje dodatkowe),
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej za każdy dokument, który ma być zalegalizowany.

   

  UWAGA: NIE MA MOŻLIWOŚCI LEGALIZOWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

   

  Jakie dokumenty muszę wypełnić?

  Prosimy o wypełnienie Wniosku o legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (POBIERZ WNIOSEK).

  Formularz wniosku jest także dostępny w Referacie ds. Legalizacji MSZ.

  Jak wypełnić dokumenty?

  Prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym powyżej wzorem.

  Ile muszę zapłacić?

  Opłata skarbowa za legalizację wynosi 26 zł za każdy poświadczany dokument.

  Opłatę skarbową można wnieść:

     1. przelewem bankowym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

  Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

  Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

  Dla płatności z zagranicy:

  · SWIFT CODE: CITIPLPX,

  · IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

  Tytułem: opłata skarbowa za legalizację,

    2. u inkasenta Urzędu M. St. Warszawy przy Referacie ds. Legalizacji MSZ, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, w godz. 9:00 – 14:00 (płatność przyjmowana gotówką lub kartą)

   

  Gdzie i kiedy załatwię sprawę?

  Sprawę można załatwić:

  osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Referacie ds. Legalizacji MSZ, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa.

  Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

  korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy, na adres: Referat ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. Szucha 21, 00-580 Warszawa.

  Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

  ·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

  ·     wniosek  o legalizację dokumentów,

  ·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

   

  UWAGA: nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

   

  WAŻNE:  poświadczenie większej liczby dokumentów – powyżej np. 20 sztuk – może skutkować brakiem możliwości odbioru dokumentów tego samego dnia.

   

  Co zrobi urząd?

   

  Dokumenty złożone osobiście są legalizowane w momencie złożenia wniosku.

  W przypadku dokumentów przesłanych korespondencyjnie, legalizujemy je i odsyłamy pocztą, także za granicę.

   

  Jaki jest czas realizacji?

   

  W przypadku zgłoszenia osobistego do Referatu ds. Legalizacji MSZ legalizacja zostanie dokonana w tym samym dniu.

  Korespondencyjne załatwianie sprawy może trwać od 2 do 3 tygodni.

  Jak się odwołać?

   

  Dla tej usługi nie jest przewidziana droga odwoławcza.

   

  Informacje dodatkowe

  WAŻNE: dokumenty, które przed wykonaniem legalizacji w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

   

  - dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) - przez właściwy miejscowo sąd okręgowy lub właściwy miejscowo sąd apelacyjny (dot. dokumentów sporządzonych przez sąd apelacyjny);

  - dyplomy doktorskie i habilitacyjne, wydane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez międzynarodowe instytuty naukowe, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

  - dyplomy doktorskie i habilitacyjne, wydane przez instytuty badawcze - przez ministerstwo nadzorujące instytut;

  - świadectwa szkół artystycznych - przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40, tel. 22 55 15 559;

  - dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze - przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie,

  - dokumenty handlowe - przez Krajową Izbę Gospodarczą lub regionalne izby gospodarcze.

  MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze.

   

  Od 1 lutego 2018 r. dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe, tj.:

  - dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami,

  - odpisy dyplomów ukończenia studiów, w tym odpisy w języku obcym,

  - świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

  - duplikaty dyplomów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

  - zaświadczenia o ukończeniu studiów,

  - dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni

  uwierzytelnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

   

  UWAGA: pozostałe dokumenty wydane przez uczelnie wyższe uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a następnie urząd właściwego ministra. Uzyskanie legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu uwierzytelnienia właściwej uczelni i ministra.

   

  Od 1 września 2018 r. dokumenty wydawane przez szkoły i placówki oświatowe uwierzytelnia:

  - Ministerstwo Edukacji Narodowej – świadectwa wydawane przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP

  - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły –świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły oraz indeksy wydawane przez szkoły; dokumenty inne niż wymienione powyżej, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, wydawane przez szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego;

  - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

   

  Kontakt:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

  tel.+ 48 22 347 41 00

  e-mail: informacja@men.gov.pl

   

  Podstawa prawna

   

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm);
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1530 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.);
  • Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1267);
  • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1218 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1193 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1657).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: