close

Bilans członkostwa Polski w UE

Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych członkostwa Polski w UE jest przedmiotem analiz, prowadzonych od początku akcesji (a także w okresie przedakcesyjnym).

 

Efekty rozszerzenia UE z 15 do 27 państw można oceniać z różnych perspektyw. W wymiarze symbolicznym rozszerzenie zakończyło ostatecznie erę podziałów po II wojnie światowej. W sferze politycznej akcesja przyczyniła się do poszerzenia obszaru bezpieczeństwa, pokoju i stabilności. W aspekcie międzynarodowym przyjęcie nowych państw wzmocniło pozycję Wspólnoty w zglobalizowanym świecie. Wreszcie, zwraca uwagę pozytywny wpływ rozszerzenia na sytuację społeczno-ekonomiczną w państwach członkowskich. Niewątpliwe należy wskazać zalety funkcjonowania w obrębie rynku wewnętrznego oraz korzystania w jego ramach z czterech swobód. W ogólnym rozrachunku gospodarczym przystąpienie Polski i innych państw do UE okazało się korzystne dla całej Wspólnoty.

 

 

Raporty przedstawiające bilans akcesji Polski do UE przygotowywane i publikowane są w kolejne rocznice przystąpienia Polski do Wspólnoty: 

 


 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych