close

 

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO)

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący sprawy związane z administracją UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE. 

 

Więcej informacji >>>

Zobacz również:

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (Rada Europy)

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu. Jest organem Rady Europy, nie stanowi instytucji Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji >>>

 

 

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych