close

Prawo Unii Europejskiej

 

Prawo Unii Europejskiej obejmuje:

 

 Prawo pierwotne

(i) Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej wraz z traktatami     rewizyjnymi

(iii) Karta Praw Podstawowych

(v) traktaty akcesyjne

(vi) ogólne zasady prawa

(vii) prawo zwyczajowe

 

 

 Prawo wtórne

Akty prawne wydawane przez instytucje Unii Europejskiej

(i) rozporządzenia - mają zasięg ogólny. Wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

(ii) dyrektywy - wiążą każde państwo członkowskie, do którego są kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków

(iii) decyzje - wiążą w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów

(iv) zalecenia i opinie – nie mają mocy wiążącej

 

 

 Orzecznictwo Trybunału    Sprawiedliwości UE

Orzeczenia Trybunału mają doniosłe znaczenia w zakresie stosowania i interpretowania prawa Unii Europejskiej.

 

 

 Umowy międzynarodowe

Umowy zawierane przez Unię Europejską oraz tzw. umowy mieszane zawierane wspólnie przez Unię Europejską i państwa członkowskie w sprawach wykraczających poza wyłączne kompetencje UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie obowiązujące traktaty:

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=pl

 

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

 

Dostęp do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej i śledzenie procesu decyzyjnego UE:

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

 

Dostęp do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

 

Dostęp do dokumentów instytucji UE

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=PL

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=pl

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search

 

Rozwiązywanie problemów i odpowiedzi na pytania

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_pl.htm

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

 

Więcej informacji:

http://europa.eu/eu-law/index_pl.htm

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych