close

9 maja 2012 Komisja Europejska rozpoczęła rejestrację pierwszych inicjatyw. Po trzech latach od wprowadzenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Komisja Europejska podsumowała jej funkcjonowanie w sprawozdaniu opublikowanym w marcu 2015 r., a Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował 13 kwietnia 2015 w Brukseli „Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Review-Renew-Reset!” poświęcony dyskusji nad dotychczasowym rozwojem inicjatywy obywatelskiej i pożądanymi zmianami[1]

 

W analizowanym okresie Komisja Europejska otrzymała 51 wniosków. Tylko 31 z nich dotyczyło kwestii należących do kompetencji Komisji i mogło zostać zarejestrowanych.

 

Zgłaszane inicjatywy były bardzo różnorodne tematycznie. Dotyczyły zagadnień takich jak pluralizm mediów (European Initiative for Media Pluralism), edukacja (Wysoka Jakość Europejskiej Edukacji dla Każdego), zmiana klimatu i energia (Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE), prawo głosu (Let me vote), opłaty roamingowe (Single Communication Tariff Act), limit prędkości (30 km/godz – ulice przyjazne życiu!) czy mobilność (Fraternité 2020 - Mobilność. Postęp. Europa.).

 

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że krajami, których obywatele lub mieszkańcy są najbardziej zaangażowani w inicjatywy poprzez członkostwo w komitetach obywatelskich, są Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Wiek członków komitetów najczęściej mieści się w przedziale 21-30 lat.      

 

Milion podpisów zebrały 3 inicjatywy: „Jeden z nas” (inicjatywa dążąca do zakazu oraz zakończenia finansowania aktywności, które zakładają niszczenie ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego) (1 721 626 podpisów, największe poparcie we Włoszech, Polsce i Hiszpanii), „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!” (1 659 543 podpisów, największe poparcie w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii), i „Stop Wiwisekcji” - 1 173 130 podpisów, największe poparcie we Włoszech, Niemczech i Francji). 12 inicjatywom nie udało się w odpowiednim czasie zebrać wymaganej liczby podpisów, 10 inicjatyw zostało wycofanych przez organizatorów.

 

Wszystkie inicjatywy - trwające, zakończone, nieaktualne oraz nieprzyjęte do rejestracji – są dostępne na stronach Komisji.

Obecnie trwają cztery inicjatywy -  ten etap oznacza, że zbierane są deklaracje poparcia. Pierwszą z nich jest „Stop plastic in the Sea", której celem jest stworzenie wyspecjalizowanego ustawodawstwa UE służącego wyeliminowaniu problemu odpadów plastikowych zaśmiecających morza. Kolejną inicjatywa jest „Niech jak najszybciej nadejdzie Europa socjalna! Zacieśnienie współpracy państw członkowskich w celu walki z ubóstwem w Europie”. Jej celem jest walka z wykluczeniem społecznym poprzez współpracę państw członkowskich, tak by odsetek osób żyjących poniżej progu ubóstwa spadł poniżej 3%. Trzecią inicjatywą jest Sprawiedliwy transport Europa [Fair Transport Europe] – równe traktowanie wszystkich pracowników transportu", która dąży do zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania pracowników zatrudnionych w różnych rodzajach transportu. Czwarta inicjatywa nosi tytuł "Mama, Tata i dzieci - EIO w obronie małżeństwa i rodziny" i zmierza do jasnego zdefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny w prawie europejskim.

 

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans tak podsumowuje rolę tego instrumentu: „Europejska inicjatywa obywatelska jest jednym z najważniejszych mechanizmów wzmacniających zaufanie do instytucji europejskich i zachęcających obywateli do czynnego uczestnictwa w kształtowaniu polityki UE. Powinniśmy szukać innowacyjnych rozwiązań zachęcających obywateli do korzystania z tego narzędzia na szerszą skalę i w bardziej efektywny sposób. Jest to ważny instrument i musimy zapewnić, aby dobrze wypełniał swoją rolę”[2].

 

Linki do aktów prawnych

 

 

 

[1] http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2015

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4729_pl.htm

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych