close

Z kim współpracujemy

W kraju

 

Podstawowa rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych w krajowym systemie świadczenia pomocy rozwojowej to programowanie polityki pomocowej i koordynowanie działalności jej uczestników, finansowanej ze środków budżetowych będących w dyspozycji MSZ oraz w dyspozycji pozostałych  ministerstw. Nasi partnerzy, bezpośrednio realizujący inicjatywy rozwojowe na rzecz krajów objętych polską pomocą, to:

 

  • organizacje pozarządowe;
  • administracja rządowa – ministerstwa i podległe im instytucje;
  • samorząd terytorialny i podległe mu instytucje;
  • uczelnie i instytuty badawcze;
  • polskie ambasady i konsulaty;
  • Fundacja Solidarności Międzynarodowej (dawniej Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”);
  • wolontariusze.

Projekty finansowane przez MSZ w ramach pomocy dwustronnej są przygotowywane i wdrażane w partnerstwie z instytucją lub organizacją działającą w kraju, na rzecz którego projekt jest realizowany. Udział miejscowych partnerów pozwala lepiej zdefiniować potrzeby lokalnych społeczności i sprzyja utrzymaniu trwałych rezultatów projektów po ich zakończeniu.

 

 

Za granicą

 

W ramach wielostronnej współpracy rozwojowej partnerami MSZ są organizacje międzynarodowe. Najważniejsze z nich to:

 

  • Unia Europejska;
  • ONZ i jej wyspecjalizowane agendy;
  • OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Przystępując do tych organizacji (ONZ – 1945, OECD – 1996, UE – 2004), Polska przyjęła zobowiązania dot. zaangażowania we współpracę rozwojową. Finansując działania rozwojowe tych organizacji i uczestnicząc w dialogu strategicznym nt. współpracy rozwojowej na ich forum, jesteśmy zarazem uprawnieni do współdecydowania o kierunkach, celach i metodach globalnej polityki pomocowej.

 

 

WSPÓŁPRACA WIELOSTRONNA W RAMACH ONZ I OECD

 

WSPÓŁPRACA WIELOSTRONNA W RAMACH UE

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych