close

Planowanie współpracy rozwojowej

Organizacja Współpracy Rozwojowej

 

Minister Spraw Zagranicznych koordynuje współpracę rozwojową za pośrednictwem Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu. Koordynator wspierany jest przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej, organ opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Do zadań Rady należy w szczególności przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu i planu współpracy rozwojowej, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową. Rada składa się z 21 członków. W jej skład wchodzą przedstawiciele resortów, posłowie, senator, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz przedstawiciel środowiska naukowego.

 

Programowanie wieloletnie

 

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386 z późn. zm.), Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje Wieloletni program współpracy rozwojowej obejmujący co najmniej cztery lata. Projekt Programu jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym. Na podstawie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej MSZ co roku przygotowuje Plan współpracy rozwojowej na dany rok kalendarzowy.

 

Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020

Plan Współpracy Rozwojowej w 2018 r.

Plan Współpracy Rozwojowej w 2017 r.

Plan Współpracy Rozwojowej w 2016 r.

 

Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015

Plan Współpracy Rozwojowej w 2015 r.

Plan Współpracy Rozwojowej w 2014 r.

Plan Współpracy Rozwojowej w 2013 r.

Plan Współpracy Rozwojowej w 2012 r.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych