close

Zaangażowanie Polski we współpracę rozwojową w latach 2016-2020 będzie koncentrowało się na mniejszej niż dotychczas liczbie priorytetów geograficznych. Zakładanym efektem koncentracji udzielanego wsparcia będzie zwiększenie skuteczności i siły oddziaływania polskiej współpracy rozwojowej w ramach dostępnych zasobów finansowych i organizacyjnych.

 

W ramach obecnych priorytetów geograficznych, wybranych przy uwzględnieniu pięciu kryteriów: potrzeb rozwojowych, wdrażania współpracy rozwojowej, współpracy dwustronnej, spójności z działaniami UE oraz bezpieczeństwa, wsparcie będzie adresowane głównie do następujących dziesięciu krajów:  Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy - należących do Partnerstwa Wschodniego; Etiopii, Kenii, Senegalu i Tanzanii - stanowiących grupę państw afrykańskich; położonej w Azji Mjanmy (dawniej Birmy) oraz znajdującej się na Bliskim Wschodzie Palestyny.

 

W ramach systemu małych grantów oraz programu Wolontariat Polska Pomoc współpraca rozwojowa realizowana jest także w pozostałych regionach świata,  np. w Azji Południowo-Wschodniej, na Bałkanach, czy Ameryce Łacińskiej.

 

 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

 

Kierowana do naszych partnerów oferta współpracy na rzecz rozwoju to przede wszystkim doświadczenia polskiej transformacji gospodarczej i ustrojowej: coraz więcej krajów zainteresowanych jest ich wykorzystaniem w usprawnianiu własnych rozwiązań systemowych, w budowaniu niezależnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznych struktur administracyjnych. Ponadto finansujemy rozwój infrastruktury (budowa i wyposażenie szkół, szpitali, budowa dróg), a także transfer technologii, doradztwo techniczne, szkolenia i pomoc ekspercka.

 

 

POLSKA POMOC W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH

 

Polska śpieszy także z pomocą doraźną w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych działalnością człowieka. Niezależnie od współfinansowania międzynarodowych instytucji świadczących pomoc humanitarną i żywnościową, polskie MSZ corocznie rezerwuje środki umożliwiające szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych wymagających natychmiastowego działania. Nie może tu być mowy o żadnych preferencjach geograficznych: pomoc jest kierowana tam, gdzie jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych